Nanoenergy and Biosystem Lab

Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems, Chinese Academy of Sciences
Papers in 2020

115. Self-powered cardiovascular electronic devices and systems
Qiang Zheng, Qizhu Tang, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*

Nature Reviews Cardiology, 2020, https://doi.org/10.1038/s41569-020-0426-4

微信图片编辑_20190123112555.jpg

114. A Stretchable Highoutput Triboelectric Nanogenerator Improved by MXene Liquid Electrode with High Electronegativity
Wen-Tao Cao#, Han Ouyang#, Wei Xin, Shengyu Chao, Chang Ma, Zhou Li*, Feng Chen*,
and Ming-Guo Ma*

Advanced Functional Materials, 2020, 2004181

微信图片编辑_20190123112555.jpg

113. RecentDevelopment of Implantable and Flexible Nerve Electrodes
Yue Shi#, Ruping Liu#, Liang He, Hongqing Feng, Ye Li*, Zhou Li*

Smart Materials in Medicine, 2020, 1, 131-147

微信图片编辑_20190123112555.jpg

112. Electrospun Scaffolds Containing Silver-Doped Hydroxyapatite with Antimicrobial Properties for Applications in Orthopedic and Dental Bone Surgery

Thomas E. Paterson#, Rui Shi 2#, Jingjing Tian#, Caroline J. Harrison, Mailys De Sousa Mendes, Paul V. Hatton*, Zhou Li*, and Ilida Ortega

Journal of Functional Biomaterials, 2020, 11, 58.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

111. 生物‍可降解能源器件及其应用

刘卓, 刘莹, 李虎, 王中林, 李舟*

科技导报, 2020, 9, 38.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

110. An effective self-powered strategy to endow titanium implant surface with associated activity of anti-biofilm and osteogenesis

Rui Shi, Jingshuang Zhang, Jingjing Tian, Chaochao Zhao, Zhe Li, Yingzi Zhang, Yusheng Li, Chengai Wu, Wei Tian*, and Zhou Li*

Nano Energy, 2020, 77, 105201.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

109. Triboelectric Nanogenerator Enhanced Schottky Nanowire Sensor for Highly Sensitive Ethanol Detection

Jianping Meng#, Hu Li#, Luming Zhao, Junfeng Lu, Caofeng Pan, Yan Zhang, and Zhou Li*

Nano Letters, 2020, 20, 4968-4974.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

108. Human Motion Driven Self-Powered Photodynamic System for Long-Term Autonomous Cancer Therapy

Zhuo Liu#, Lingling Xu#, Qiang Zheng#, Yong Kang, Bojing Shi, Dongjie Jiang, Hu Li, Xuecheng Qu, Yubo Fan*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*

ACS Nano, 2020, 14, 8074-8083.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

107. Electrical Stimulation for Nervous System Injury: Research Progress and Prospects
Yizhu Shan#, Hongqing Feng* and Zhou Li*

Acta Physico-Chimica Sinica, 2020, 36 (X), 2005038

微信图片编辑_20190123112555.jpg

106. Emerging Implantable Energy Harvesters and Self- Powered Implantable Medical Electronics
Dongjie Jiang#, Bojing Shi#, Han Ouyang, Yubo Fan, Zhong Lin Wang, and Zhou Li*
ACS Nano, 2020, 14, 6436-6448.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

105. Schottky-Contacted Nanowire Sensors

Jianping Meng and Zhou Li*
Advanced Materials, 2020, 32, 2000130.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

104. A flexible self-arched biosensor based on combination of piezoelectric and triboelectric effects
Yang Zou#, Jingwen Liao#, Han Ouyang, Dongjie Jiang, Chaochao Zhao, Zhe Li, Xuecheng Qu, Zhuo Liu, Yubo Fan, Bojing Shi*, Li Zheng* and Zhou Li*

Applied Materials Today, 2020, 20, 100699.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

103. Triboelectric-polarization-enhanced high sensitive ZnO UV sensor
Hu Li#, Luming Zhao#, Jianping Meng#, Caofeng Pan, Yan Zhang, Yaming Zhang, Zhuo Liu, Yang Zou, Yubo Fan*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*

Nano Today, 2020, 33, 100873.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

102. Nanogenerator-Based Self Powered Sensors for Wearable and Implantable Electronics
Zhe Li#, Qiang Zheng#, Zhong Lin Wang, and Zhou Li*
Research, 2020, 8710686.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

101.自驱动植入式能源收集器件的研究进展

李舟#*, 李喆#, 刘儒平*

集成技术, 2020, 9(1): 12-27
微信图片编辑_20190123112555.jpg

100. A wearable noncontact free-rotating hybrid nanogenerator for self-powered electronics

Dongjie Jiang#, Han Ouyang#, Bojing Shi#, Yang Zou, Puchuan Tan, Xuecheng Qu, Shengyu Chao, Yuan Xi, Chaochao Zhao, Yubo Fan* and Zhou Li*

InfoMat, 2020,1-10

微信图片编辑_20190123112555.jpg

99. Self-Assembly of Constrained Cyclic Peptides Controlled by Ring Size

Kuan Hu, Wei Xiong, Chengjie Sun, Chan Wang, Jingxu Li, Feng Yin, Yixiang Jiang, Ming-Rong Zhang, Zhou Li*, Xinwei Wang* and Zigang Li*

CCS Chemistry, 2020, 2, 4251

微信图片编辑_20190123112555.jpg

98. A 25-year bibliometric study of implantable energy harvesters and self-powered implantable medical electronics researches

Dongjie Jiang#, Bojing Shi#, Han Ouyang, Yubo Fan, Zhong Lin Wang, Zhan-Ming Chen*, Zhou Li*

Materials Today Energy, 2020, 16, 100386

微信图片编辑_20190123112555.jpg

97. Flexible and Stretchable Dual Modes Nanogenerator for Rehabilitation Monitoring and Information Interaction

Zhuo Liu, Qiang Zheng, Yue Shi, Lingling Xu, Yang Zou, Dongjie Jiang, Bojing Shi, Xuecheng Qu, Hu Li, Han Ouyang, Ruping Liu, Yuxiang Wu*, Yubo Fan* and Zhou Li*

Journal of Materials Chemistry B, 2020, 8, 3647-3654.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

96. A hybrid biofuel and triboelectric nanogenerator for bioenergy harvesting

Hu Li, Xiao Zhang, Luming Zhao, Dongjie Jiang, Lingling Xu Zhuo Liu, Yuxiang Wu, Kuan Hu, Ming-Rong Zhang, Jiangxue Wang,* Yubo Fan*, and Zhou Li*

Nano-Micro Letters, 2020, 12:50

微信图片编辑_20190123112555.jpg

95. Customization of Conductive Elastomer Based on PVA/PEI for Stretchable Sensor

Chan Wang#, Kuan Hu#, Chaochao Zhao, Yang Zou, Ying Liu, Xuecheng Qu,   Dongjie Jiang, Zhe Li, Ming-Rong Zhang, and Zhou Li*

Small, 2020, 1904758

微信图片编辑_20190123112555.jpg

94.Nestable arched triboelectric nanogenerator for large deflection biomechanical sensing and energy harvesting

Jingwen Liao, Yang Zou, Dongjie Jiang, Zezhi Liu, Xuecheng Qu, Zhe Li, Ruping Liu,
Yubo Fan
, Bojing Shi*, Zhou Li*, and Li Zheng*

Nano Energy, 2020, 69, 104417

微信图片编辑_20190123112555.jpg

93.The recent advances in self-powered medical information sensors

Luming Zhao#, Hu Li#, Jianping Meng, and Zhou Li*

InfoMat, 2020; 2:212–234

微信图片编辑_20190123112555.jpg
Papers in 2019

92.自驱动健康监测及生理功能调节器件的研究进展

李虎,赵璐明,李,倪凡,刘卓,刘儒平,樊瑜波*,李舟*

生物工程学报, 2019, 35(12): 2367-2385

微信图片编辑_20190123112555.jpg

91.Reversible Conversion between Schottky and Ohmic Contacts for Highly Sensitive, Multifunctional Biosensors

Luming Zhao#, Hu Li#, Jianping Meng#, Aurelia Chi Wang#, Puchuan Tan, Yang Zou, Zuqing Yuan, Junfeng Lu, Caofeng Pan, Yubo Fan, Yaming Zhang, Yan Zhang* Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*

Advanced Functional Materials, 2019, 30, 1907999

微信图片编辑_20190123112555.jpg

90.High-Throughput Identification and Screening of Single Microbial Cells by Nanobowl Array

Xiuyan Li#, Hongqing Feng#, Zhe Li#, Yue Shi, Jingjing Tian, Chaochao Zhao, Min Yu, Zhuo Liu, Hu Li, Bojing Shi,   Qian Wang, Luhai Li, Dongshu Wang, Li Zhu*, Ruping Liu*, and Zhou Li*

ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11, 44933-44940

微信图片编辑_20190123112555.jpg

88. ‍ ‍Release of Ag/ZnO Nanomaterials and Associated Risks of a Novel Water Sterilization Technology

Chengfang Pang#, Aiga Mackevica, Jingjing Tian, Hongqing Feng, Zhou Li*, and Anders Baun*

Water, 2019

微信图片编辑_20190123112555.jpg

87. ‍ ‍Research Highlights in the Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems

Zhou Li*, Zhong Lin Wang*
Advanced Functional Materials, 2019, 29, 1906059

Acknowledgement contribution of Dr. Qiang Zheng and Dongjie Jiang for the "Science tree".

微信图片编辑_20190123112555.jpg

86.A wearable system based on core-shell structured peptide-Co9S8supercapacitor and triboelectric nanogenerator

Wei Xiong#, Kuan Hu#, Zhe Li#, Yixiang Jiang, Zigang Li*, Zhou Li*, and Xinwei Wang*
Nano Energy, 2019, 66, 104149

微信图片编辑_20190123112555.jpg

84. Fabrication of Concentric Carbon Nanotube Rings and Their Application on Regulating Cell Growth

Hu Li#, Luming Zhao, Weibo Zhu, Xuecheng Qu, Chan Wang, Ruping Liu, Yubo Fan*, and Zhou Li*
ACS Omega, 2019, 4, 16209-16216

微信图片编辑_20190123112555.jpg

83. Honeycomb Structure Inspired Triboelectric Nanogenerator for Highly Effective Vibration Energy Harvesting and Self Powered Engine Condition Monitoring"

Xiu Xiao#, Xiangqian Zhang#, Siyuan Wang, Han Ouyang, Pengfei Chen, Liguo Song, Haichao Yuan, Yulong Ji, Peihong Wang, Zhou Li*, Minyi Xu*, and Zhong Lin Wang*

Advanced Energy Materials, 2019, 9, 1902460

微信图片编辑_20190123112555.jpg

82.A Battery-Like Self-Charge Universal Module for Motional Energy Harvest

Puchuan Tan#, Qiang Zheng#, Yang Zou#, Bojing Shi, Dongjie Jiang, Xuecheng Qu, Han Ouyang, Chaochao Zhao, Yu Cao, Yubo Fan, Zhong Lin Wang, and Zhou Li*

Advanced Energy Materials, 2019, 9, 1901875

微信图片编辑_20190123112555.jpg

81.Novel porous Ti35Zr28Nb scaffolds fabricated by powder metallurgy with excellent osteointegration ability for bone-tissue engineering applications

Wei Xu#, Jingjing Tian#, Zhuo Liu#, Xin Lu*, Muhammad Dilawer Hayat, Yu Yan, Zhou Li, Xuanhui Qu, and Cuie Wen

Materials Science & Engineering C, 2019, 105, 110015

微信图片编辑_20190123112555.jpg

80.Recent progress of nanogenerators acting as biomedical sensors in vivo

Jinyan Sun#, Anping Yang#, Chaochao Zhao#,Fang Liu, and Zhou Li*

Science Bulletin, 2019, 64, 1336-1347

微信图片编辑_20190123112555.jpg

79.Direct muscle stimulation using diode-amplified triboelectric nanogenerators (TENGs)

Hao Wang#, Jiahui Wang, Tianyiyi He, Zhou Li#, and Chengkuo Lee#

Nano Energy, 2019, 63, 103844

微信图片编辑_20190123112555.jpg

78.Porous Ti-10Mo alloy fabricated by powder metallurgy for promoting bone regeneration

Wei Xu#, Zhuo Liu#, Xin Lu*, Jingjing Tian, Gang Chen, Bowen Liu, Zhou Li, Xuanhui Qu, and Cuie Wen

SCIENCE CHINA Materials, 2019, 62(7): 1053–1064

微信图片编辑_20190123112555.jpg

77. A bionic stretchable nanogenerator for underwater sensing and energy harvesting

Yang Zou #, Puchuan Tan#, Bojing Shi#, Han Ouyang, Dongjie Jiang, Zhuo Liu, Hu Li, Min Yu, Chan Wang, Xuecheng Qu, Luming Zhao, Yubo Fan*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*

Nature Communications, 2019, 10:2695

微信图片编辑_20190123112555.jpg

76. Fabrication and performance test of biodegradable supercapacitor

Hu Li# , Yubo Fan*, Zhou Li*

MRS Advances , 2019.253

微信图片编辑_20190123112555.jpg

75. Body-Integrated Self-Powered System for Wearable and Implantable Application

Bojing Shi#, Zhuo Liu#, Qiang Zheng#, Jianping Meng, Han Ouyang, Yang Zou, Dongjie Jiang, Xuecheng Qu, Min Yu, Luming Zhao, Yubo Fan*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*

ACS Nano,2019 13, 6017-6024

微信图片编辑_20190123112555.jpg

74. Symbiotic cardiac pacemaker

Han Ouyang#, Zhuo Liu#, Ning Li#, Bojing Shi#, Yang Zou, Feng Xie, Ye Ma, Zhe Li, Hu Li, Qiang Zheng , Xuecheng Qu, Yubo Fan, Zhong Lin Wang*, Hao Zhang*, and Zhou Li*

Nature Communications, 2019 10:1821

微信图片编辑_20190123112555.jpg

73. Piezoelectric Nanotopography Induced Neuron-Like Differentiation of Stem Cells

Xiaodi Zhang#, Xin Cui#, Diancan Wang, Shu Wang, Zhirong Liu, Gengrui Zhao, Yan Zhang, Zhou Li*, Zhong Lin Wang*, and Linlin Li*

Advanced Functional Materials, 2019, 29, 1900372

微信图片编辑_20190123112555.jpg

72. Self-Powered Distributed Water Level Sensors Based on Liquid–Solid Triboelectric Nanogenerators for Ship Draft Detecting

Xiangqian Zhang#, Min Yu#, Ziran Ma#, Han Ouyang, Yang Zou, Steven L. Zhang, Hukai Niu, Xinxiang Pan, Minyi Xu*, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*
Advanced Functional Materials, 2019, 29, 1900327

微信图片编辑_20190123112555.jpg

71.Self-powered implantable electrical stimulator for osteoblasts' proliferation and differentiation

Jingjing Tian#, Rui Shi#, Zhuo Liu, Han Ouyang, Min Yu, Chaochao Zhao, Yang Zou, Dongjie Jiang, Jingshuang Zhang, and Zhou Li*
Nano Energy, 2019, 59 705-714

微信图片编辑_20190123112555.jpg

70.Wearable and Implantable Triboelectric Nanogenerators

Zhuo Liu, Hu Li, Bojing Shi, Yubo Fan,* Zhong Lin Wang,* and Zhou Li*
Advanced Functional Materials, 2019, 29, 1808820

微信图片编辑_20190123112555.jpg

69. High Power Density Tower-like Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Arbitrary Directional Water Wave Energy

Minyi Xu#, Tiancong Zhao#, Chuan Wang, Steven L. Zhang, Zhou Li, Xinxiang Pan, and Zhong Lin Wang*

ACS Nano, 2019. 13, 1932-1939

微信图片编辑_20190123112555.jpg

68. Elastic Cu@PPy sponge for hybrid device with energy conversion and storage

Zhe Li#, Kuan Hu#, Mengyan Yang#, Yang Zou#, Jinbin Yang, Min Yu, Huaying Wang, Xuecheng Qu,Puchuan Tan, Chan Wang, Xuechang Zhou*, and Zhou Li*
Nano Energy, 2019, 58, 852-861

微信图片编辑_20190123112555.jpg

67. Self-Powered Intracellular Drug Delivery by a Biomechanical Energy-Driven Triboelectric Nanogenerator

Zhirong Liu#, Jinhui Nie#, Bin Miao, Jiadong Li*, Yuanbo Cui, Shu Wang, Xiaodi Zhang, Gengrui Zhao, Yongbo Deng, Yihui Wu, Zhou Li, Linlin Li*, and Zhong Lin Wang*
Advanced Materials, 2019, 31, 1807795

微信图片编辑_20190123112555.jpg

66. Highly Effcient In Vivo Cancer Therapy by an Implantable Magnet Triboelectric Nanogenerator

Chaochao Zhao#, Hongqing Feng#, Lijun Zhang#, Zhe Li, Yang Zou, Puchuan Tan, Han Ouyang, Dongjie Jiang, Min Yu, Chan Wang, Hu Li, Lingling Xu, Wei Wei*, and Zhou Li*
Advanced Functional Materials, 2019, 29, 1808640

微信图片编辑_20190123112555.jpg

65. Fully Bioabsorbable Capacitor as an Energy Storage Unit for Implantable Medical Electronics

Hu Li#, Chaochao Zhao#, Xinxin Wang, Jianping Meng, Yang Zou, Sehrish Noreen, Luming Zhao, Zhuo Liu, Han Ouyang, Puchuan Tan, Min Yu, Yubo Fan,* Zhong Lin Wang,* and Zhou Li*

Advanced Science, 2019, 6, 1801625

微信图片编辑_20190123112555.jpg

64. A highly-sensitive wave sensor based on liquid-solid interfacing triboelectric nanogenerator for smart marine equipment

Minyi Xu#, Song Wang#, Steven L. Zhang#, Wenbo Ding, Phan Trung Kien, Chuan Wang, Zhou Li, Xinxiang Pan, and Zhong Lin Wang

Nano Energy, 2019, 57, 574-580

ABUIABACGAAgyo284QUo-Mv9xgUwyAQ4yAI

63. Transcatheter Self-Powered Ultrasensitive Endocardial Pressure Sensor

Zhuo Liu#, Ye Ma#, Han Ouyang#, Bojing Shi#, Ning Li, Dongjie Jiang, Feng Xie, Dan Qu, Yang Zou, Yue Huang, Hu Li, Chaochao Zhao, Puchuan Tan, Min Yu, Yubo Fan*, Hao Zhang*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*

Advanced Functional Materials, 2019, 29, 1807560

ABUIABAEGAAgqKz53wUo-b7T2QYw6gU41QM
Papers in 2018


62. Photothermally tunable biodegradation of implantable triboelectric nanogenerators for tissue repairing

Zhe Li#, Hongqing Feng#, Qiang Zheng, Hu Li, Chaochao Zhao, Han Ouyang, Sehrish Noreen, Min Yu, Fan Su, Ruping Liu, Linlin Li*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*

Nano energy, 2018, 54, 390-399

ABUIABACGAAg1KDf3gUogLPhuAIwhgU4swQ

61.Wearable Wire-Shaped Symmetric Supercapacitors Based on Activated Carbon Coated Graphite Fibers

Chan Wang#, Kuan Hu#, Wenjian Li, Huaying Wang, Hu Li, Yang Zou, Chaochao Zhao, Zhe Li, Min Yu, Puchuan Tan, and Zhou Li*

ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10 (40), 34302-34310

ABUIABACGAAg-J233QUo_MOt0wIwhAQ4qAM

60. Black phosphorus nanosheets passivation using a tripeptide
Huaying Wang#, Kuan Hu#, Zhe Li#, Chan Wang, Zigang Li*,and Zhou Li*

Small, 2018, 801701

ABUIABAEGAAgkKiV2gUolLv3jAQwkwQ46QM

59.Assessment of extracellular matrix modulation of cell traction force by using silicon nanowire array

Hongqing Feng#, Han Ouyang#, Mingzeng Peng#, Yiming Jin, Yalan Zhang, Zhuo Liu, Yang Zou, Chaochao Zhao, Yubo Fan, Junyi Zhai*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*.

Nano Energy, 2018, 50, 504-512

ABUIABAEGAAg_Nfe2AUomPGdmAcwjAY4pAM

58. Large-Scale Fabrication of Ordered Monolayer Self-assembly of Polystyrene Submicron Spheres

Xiuyan Li#, Zhe Li, Fenlan Xu, Yan Yan, Wei Wang, Luhai Li, Ruping Liu* and Zhou Li*.

Applied Sciences in Graphic Communication and Packaging, 2018.
ABUIABACGAAgoLqV2gUosOCJigcwswQ44wE

57.‍An Antibacterial Platform Based on Capacitive Carbon-Doped TiO2 Nanotubes after Charging with Direct/Alternating Currents

Guomin Wang#, Hongqing Feng#, Liangsheng Hu, Weihong Jin, Qi Hao, Ang Gao, Xiang Peng, Wan Li, Kwok-Yin Wong, Huaiyu Wang*, Zhou Li*, and Paul K. Chu*.

Nature Communication, 2018, 9: 2055

ABUIABAEGAAgx4Cb2AUooIWY6wcwnAQ4zQI

56.Tuning peptide self-assembly by an in-tether chiral center

Kuan Hu#, Yixiang Jiang#, Wei Xiong, Hu Li, Pei-Yu Zhang, Feng Yin, Qianling Zhang, Hao Geng, Fan Jiang*, Zhou Li*, Xinwei Wang*, and Zigang Li*.

Science Advances. 2018, 4: eaar5907

ABUIABAEGAAgmrXl1wUogvfXxAEw3gU4mgM

55. Implantable Energy Harvesting Devices

Bojing Shi#, Zhou Li*, and Yubo Fan*.

Advanced Materials, 2018, 1801511

ABUIABACGAAglpTq2gUovPjYOTCZBziFAw

54. Fully Bioabsorbable Natural-Materials-Based Triboelectric Nanogenerators

Wen Jiang#, Hu Li#, Zhuo Liu#, Zhe Li, Jingjing Tian, Bojing Shi, Yang Zou, Han Ouyang, Chaochao Zhao, Luming Zhao, Rong Sun, Hairong Zheng, Yubo Fan*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*.

Advanced Materials, 2018, 30, 1801895

ABUIABACGAAg9sDR2QUo84WUwAYwrwM4iwM

53.Alkali Metal Chlorides Based Hydrogel as Eco-Friendly Neutral Electrolyte for Bendable Solid-State Capacitor

Hu Li#, Xinxin Wang, Wen Jiang, Haoyu Fu, Xiaoqiang Liang, Ke Zhang, Zhe Li, Chaochao Zhao, Hongqing Feng, Jia Nie, Ruping Liu, Gang Zhou, Yubo Fan*, and Zhou Li*.

Advanced Materials Interfaces, 2018, 1701648

ABUIABAEGAAgi9uG1wUo5PbAmwEwmAU45AQ

52.Triboelectric nanogenerator enhanced multilayered antibacterial nanofiber air filters for efficient removal of ultrafine particulate matter

Guang Qin Gu#, Chang Bao Han#, Jing Jing Tian#, Tao Jiang, Chuan He, Cun Xin Lu, Yu Bai, Jin Hui Nie, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*.

Nano Research, 2018, 11, 4090-4101

ABUIABAEGAAgrtyG1wUo9MCtXTD8BDiqAw

51. ‍Microstructure and thermal stability of Cu/Zr 0.3 Al 0.7 N/Zr 0.2 Al 0.8 N/Al 34 O 60 N 6 cermet-based solar selective absorbing coatings

Jianping Meng#*, Ruirui Guo, Hu Li, Luming Zhao, Xiaopeng Liu, and Zhou Li*.

Applied Surface Science, 2018, 400, 932-938

ABUIABAEGAAg_tyG1wUo2u2tywcwzAU45wM

50.Nanogenerator for Biomedical Applications

Hongqing Feng#, Chaochao Zhao, Puchuan Tan, Ruping Liu, Xin Chen, and Zhou Li*.

Advanced Healthcare Materials, 2018, 1701298

ABUIABAEGAAg19_G1wUouN3IgwMw9gM4jQQ

49.Piezoelectric nanofibrous scaffolds as in vivo energy harvesters for modifying fibroblast alignment and proliferation in wound healing

Wang Aochen#, Liu Zhuo#, Hu Ming*, Wang Chenchen, Zhang Xiaodi, Shi Bojing, Fan Yubo, Cui Yonggang, Li Zhou*, and Ren Kailiang*.

Nano Energy, 2018, 43, 63-71

ABUIABAEGAAg1OGG1wUogr6R4gQwywU48gM
Papers in 2017

48.纳米发电机与自驱动植入式电子医疗系统的研究进展

欧阳涵#, 曲学铖#, 石波璟#, 李舟*.

生命科学仪器, 2017,15(06):3-14

ABUIABACGAAgzeCG1wUo2YHD3AUwxAU4xgU

47. Self-Powered Pulse Sensor for Antidiastole of Cardiovascular Disease

Han Ouyang#, Jingjing Tian#, Guanglong Sun#, Yang Zou, Zhuo Liu, Hu Li, Luming Zhao, Bojing Shi, Yubo Fan, Yifan Fan*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*.

Advanced Materials, 2017, 1703456

ABUIABAEGAAg0buG1wUoyqa1hAEwoAs4wgY

46.Energy Harvesting from the Animal/Human Body for Self-Powered Electronics

Canan Dagdeviren#, Zhou Li#, and Zhong Lin Wang*.

Annual Review of Biomedical Engineering, 2017, 19, 85–108
ABUIABAEGAAgob2G1wUosKqMpwcwvwU43wM

45. Influence of the aluminum content on structure and optical properties of Zr 1-x Al x N films

Jianping Meng#*, Ke Zhang , Xiaopeng Liu, Zhiqiang Fu, and Zhou Li*.

Vacuum, 2017, 145, 268-271

ABUIABAEGAAg5r6G1wUo5NnF9wUwyQQ4oAM

44. Antibacterial Composite Film-Based Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Walking Energy

Guang Qin Gu#, Chang Bao Han#, Jing Jing Tian#, Cun Xin Lu, Chuan He, Tao Jiang, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*.

ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9(13):11882-11888

ABUIABAEGAAgk8CG1wUo0LOizQMwmgQ4rAQ

43. Fabrication of a spontaneously bent ZnO nanowire with asymmetrical dots by UV irradiation

Xinxin Wang#, Zhipeng Li#, Xin Cao#, Zhiwei Wang*, and Zhou Li*.

RSC Advances, 2017, 7, 38014-38018

ABUIABAEGAAgucGG1wUopf2wlAYw3gc4zgQ

42. The modulation effect of the convexity of silicon topological nanostructures on the growth of mesenchymal stem cells

Yang Zou#, Hongqing Feng#, Han Ouyang, Yiming Jin, Min Yu, Zhuo Liu, and Zhou Li*.

RSC Advances, 2017, 7, 16977-16983

ABUIABAEGAAgw8KG1wUo9LHR0QMw9AM45wI

41. Flexible piezoelectric nanogenerator in wearable self-powered active sensor for respiration and healthcare monitoring

Zhuo Liu#, Shu Zhang#, Yiming Jin#, Han Ouyang, Yang Zou, Xinxin Wang, Lixin Xie*, and Zhou Li*.

Semiconductor Science and Technology, 2017, 32, 064004(7pp)

ABUIABAEGAAg38OG1wUo7J288gMw2gM4ogM

40. Long-term antibacterial characteristics and cytocompatibility of titania nanotubes loaded with Au nanoparticles without photocatalytic effects

Guomin Wang#, Hongqing Feng*, Weihong Jin, Ang Gao, Xiang Peng, Wan Li, Hao Wu, Zhou Li, and Paul K. Chu*.

Applied Surface Science, 2017, 414, 230-237

ABUIABAEGAAgocWG1wUo_pjyQzCfBTjABA

39. Recent Progress on Piezoelectric and Triboelectric Energy Harvesters in Biomedical Systems

Qiang Zheng#, Bojing Shi, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang.

Advanced Science (Weinh), 2017, 1700029

ABUIABAEGAAgssaG1wUomNLViQMwlwM4pgM

38. A self-powered sterilization system with both instant and sustainable anti-bacterial ability

Jingjing Tian#, Hongqing Feng#, Ling Yan#, Min Yu, Han Ouyang, Hu Li, Wen Jiang, Yiming Jin, Guang Zhu, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang.

Nano Energy, 2017, 36, 241-249

ABUIABAEGAAgxceG1wUomPLRcjD0Azj9AQ

37. 基于摩擦纳米发电机的自驱动计步传感器

刘岩#,   欧阳涵,   刘卓,   邹洋,   赵璐明,   田静静, 黎 鸣, 江 文, 李 舟*.

电子科技大学学报, 2017.

ABUIABAEGAAg_8mG1wUo0Pio0gIwoAM4xQI

36. 基于摩擦纳米发电机的自驱动植入式电子医疗器件的研究

刘卓#, 欧阳涵, 邹洋, 郑强, 石波璟, 田静静 ,李舟*.

中国科学:技术科学, 2016,46, 044605

ABUIABAEGAAgi8yG1wUo4s7G1QcwmgM4ugI

35. 生命不止,能量不息——植入式摩擦纳米发电机的研究与应用

刘卓#, 王玲, 李虎, 邹洋, 石波璟, 欧阳涵, 李舟*.

科技导报, 2017, 35(2): 65-71

ABUIABAEGAAg8s6G1wUoj8TquAEw-gM45gM
Papers in 2016

34. A Packaged Self-Powered System with Universal Connectors Based on Hybridized Nanogenerators

Bojing Shi#, Qiang Zheng#, Wen Jiang, Ling Yan, Xinxin Wang, Hong Liu, Yan Yao, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*.

Advanced Materials, 2016, 28, 846–852

ABUIABAEGAAgraKG1wUoxciH0gYwwQQ44QM

33. Rutile Nanorod/Anatase Nanowire Junction Array as Both Sensor and Power Supplier for High-Performance, Self-Powered, Wireless UV Photodetector

Xin Yu, Zhenhuan Zhao, Jian Zhang, Weibo Guo, Jichuan Qiu, Deshuai Li, Zhou Li,
Xiaoning Mou, Linlin Li*, Aixue Li* and Hong Liu*

Small, 2016, 20, 2759–2767

ABUIABAEGAAg7s6y8gUo6uTqnwIw5w041Qk

32. Thermo-Driven Evaporation Self-Assembly and Dynamic Analysis of Homocentric Carbon Nanotube Rings

Hu Li#, Han Ouyang#, Min Yu, Nan Wu, Xinxin Wang, Wen Jiang, Zhuo Liu, Jingjing Tian, Yiming Jin, Hongqin Feng, Yubo Fan*, and Zhou Li*.

Small, 2016, 1603642

ABUIABAEGAAgg6WG1wUonpXbhwEwjAY4xwM

31. Biodegradable triboelectric nanogenerator as a life-time designed implantable power source

Qiang Zheng#, Yang Zou, Yalan Zhang, Zhuo Liu, Bojing Shi, Xinxin Wang, Yiming Jin, Han Ouyang, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*.

Science Advances, 2016, 2, e1501478

ABUIABAEGAAg4aiG1wUonM_fqwYw6AY4kwU

30. A size-unlimited surface microstructure modification method for achieving high performance triboelectric nanogenerator

Luming Zhao#, Qiang Zheng#, Han Ouyang, Hu Li, Ling Yan, Bojing Shi, and Zhou Li*.

Nano Energy, 2016, 28, 172-178

ABUIABAEGAAg9aqG1wUo1NSFzAEwswU47wM

29. Robust Multilayered Encapsulation for High-Performance Triboelectric Nanogenerator in Harsh Environment

Qiang Zheng#, Yiming Jin#, Zhuo Liu#, Han Ouyang, Hu Li, Bojing Shi, Wen Jiang, Hao Zhang, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang.

ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 26697-26703


ABUIABAEGAAgka6G1wUossj26QIwsAQ4xAM

28. Self-Powered, One-Stop, and Multifunctional Implantable Triboelectric Active Sensor for Real-Time Biomedical Monitoring

Ye Ma#, Qiang Zheng#, Yang Liu#, Bojin Shi, Xiang Xue, Weiping Ji, Zhuo Liu, Yiming Jin, Yang Zou, Zhao An, Wei Zhang, Xinxin Wang, Wen Jiang, Zhiyun Xu, Zhong Lin Wang*, Zhou Li*, and Hao Zhang*.

Nano Letters, 2016, 6b01968

ABUIABAEGAAggrCG1wUo6rCx2AQw4AQ43AI

27. Hierarchical nested-network porous copper fabricated by one step dealloying for glucose sensing

Xuequan Li#, Baisheng Huang, Cuicui Qiu, Zhou Li, Li Hua Shao*, and Hong Liu*.

Journal of Alloys and Compounds, 2016, 681, 109-114

ABUIABAEGAAgmLKG1wUopO-n0wQwjwM4tAI

26. InVivo Self-Powered Wireless Cardiac Monitoring via Implantable Triboelectric Nanogenerator

Qiang Zheng#, Hao Zhang#, Bojing Shi#, Xiang Xue, Zhuo Liu, Yiming Jin, Ye Ma, Yang Zou, Xinxin Wang, Zhao An, Wei Tang, Wei Zhang, Fan Yang, Yang Liu, Xilong Lang, Zhiyun Xu*, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*.

ACS Nano, 2016, 10, 6510−6518

ABUIABAEGAAglLOG1wUo6MbahAUwsAQ4wQM

25. Construction of a 3D rGO–collagen hybrid scaffold for enhancement of the neural differentiation of mesenchymal stem cells

Weibo Guo, Shu Wang,   Xin Yu, Jichuan Qiu, Jianhua Li, Wei Tang, Zhou Li,   Xiaoning Mou,*   Hong Liu* and Zhonglin Wang

Nanoscale, 2016, 8, 18971904

ABUIABAEGAAgirjF9AUohKzqiAMw_wg4jwo

24. Biocide-Free Antifouling on Insulating Surface by Wave-Driven Triboelectrification-Induced Potential Oscillation

Xue Jiao Zhao#, Jing Jing Tian#, Shuang Yang Kuang, Han Ouyang, Ling Yan, Zhong Lin Wang*, Zhou Li*, and Guang Zhu*.

Advanced Materials Interfaces, 2016, 1600187

ABUIABAEGAAg-raG1wUoyoeqoAEwhAY4yAU
Papers in 2015

23. High-Resolution Dynamic Pressure Sensor Array Based on Piezo-phototronic Effect Tuned Photoluminescence Imaging

Mingzeng Peng#, Zhou Li#, Caihong Liu, Qiang Zheng, Xieqing Shi, Ming Song, Yang Zhang, shiyu Du, Junyi Zhai*, and Zhong Lin Wang*.

ACS Nano, 2015, 9, 3, 3143-3150

ABUIABACGAAgkPqF1wUogOvXxwMwwQY4pQU

22. Implantable Self-Powered Low-Level Laser Cure System for Mouse Embryonic Osteoblasts' Proliferation and Differentiation

Wei Tang#, Jingjing Tian#, Qiang Zheng, Lin Yan, Jiangxue Wang, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*.

ACS Nano, 2015, 9 ,8, 7867-7873

ABUIABAEGAAgxIuG1wUovuKfhQEwpwQ4uAM

21. Bioinspired highly electrically conductive graphene–epoxy layered composites

Peng Ming#, Yuanyuan Zhang#, Jianwen Bao, Gang Liu, Zhou Li, Lei Jianga, and Qunfeng Cheng*.

RSC Advances, 2015, 5, 22283-22288


ABUIABACGAAgg46G1wUoutnmwQIw1Ac4mAc

20. Piezoelectric-Enhanced Oriented Cobalt Coordinated Peptide Monolayer with Rectification Behavior

Xinxin Wang#, Wen Jiang#, Qiang Zheng, Ling Yan, Yiming Jin, Changbao Han, Jie Zhuang, Hong Liu, and Zhou Li*.

Small, 2015, 37, 4864–4869

ABUIABAEGAAgj5eG1wUoyMb98gYw9AM46QI

19. Quantification of Cell Traction Force of Osteoblast Cells Using Si Nanopillar-Based Mechanical Sensor

Yiming Jin#, Yalan Zhang#, Han Ouyang, Mingzeng Peng, Junyi Zhai* and Zhou Li*.

Sensors and Materials, 2015, 27, 11, 1071-1077

ABUIABACGAAg65iG1wUo9aWZswQw3Ag41Ac

18. Triboelectrification induced UV emission from plasmon discharge

Chang Bao Han#, Chi Zhang#, Jingjing Tian, Xiaohui Li, Limin Zhang, Zhou Li, and Zhong Lin Wang*.

Nano Research, 2015, 8(1), 219–226

ABUIABAEGAAgg5qG1wUolOX2azCpBDjkAg
Papers in 2014

17. ‍In vivo powering of pacemaker by breathing-driven implanted triboelectric nanogenerator

Qiang Zheng#, Bojing Shi, Fengru Fan, Xinxin Wang, Ling Yan, Weiwei Yuan, Sihong Wang, Hong Liu, ZhouLi*, and Zhong Lin Wang*.

Advanced Materials, 2015, 26(33):5851-5856

ABUIABACGAAg796F1wUokKvb_gIwsQM49AE

16. 在遗传学教学中加强学生科研素质培养

宋崴,贾潇凌,李舟

教育教学论坛, 2014, 49, 45-16

15. Ag nanoparticle-ZnO nanowire hybrid nanostructures as enhanced and robust antimicrobial textiles via a green chemical approach

Zhou Li#, Haoying Tang#, Weiwei Yuan#, Wei Song, Yongshan Niu, Ling Yan, Min Yu, Ming Dai, Siyu Feng, Menghang Wang, Tengjiao Liu, Peng Jiang, Yubo Fan*, and Zhong Lin Wang*.

Nanotechnology, 2014, 25, 145702

ABUIABAEGAAg-fCF1wUo6OWkdjCbBzinBQ
Papers before 2014

14. Titanium Dioxide Nanoparticles Induced Proinflammation of Primary Cultured Cardiac Myocytes of Rat

Wei Song#, Jiangxue Wang, Meili Liu, Ping Li, Gang Zhou, Zhou Li, and Yubo Fan*.

Journal of Nanomaterials, 2013, Article ID 349140

13. In Vivo Delivery of Atoh1 Gene to Rat Cochlea Using a Dendrimer-Based Nanocarrier

Nan Wu#, Min Li#, Zhiting Chen, Xiaobing Zhang, Huizhan Liu, Zhou Li, Weiwei Guo, Lidong Zhao, Lili Ren, Jianan Li, Haijin Yi, Dong Han, Weiyan Yang, Yan Wu*, and Shiming Yang*

Journal of Biomedical Nanotechnology, 2013, Vol. 9, 1736–1745

12. Effect of Gold/Fe3O4Nanoparticles on Biocompatibility and Neural Differentiation of Rat Olfactory Bulb Neural Stem Cells

Menghang Wang#, Zhou Li#, Huiting Qiao, Luoping Chen, and Yubo Fan*.

Journal of Nanomaterials, 2013, Article ID 867426

11. Silicon Nanowire-Based Methodology for Quantifying Single Cell Traction Force

Y.S. Niu# L. Yan, M. Dai, X. Li, S.Y. Feng, F. Xue, Y.B. Fan*, and Z. Li*.

World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, IFMBE Proceedings, 2012, 39, 282–285

10. Biocompatible Single-Crystal Selenium Nanobelt Based Nanodevice as a Temperature-Tunable Photosensor

Yongshan Niu#, Aimiao Qin#, Wei Song, Menghang Wang, Xuenan Gu, Yangfei Zhang, Min Yu, Xiaoguang Zhao, Ming Dai, Ling Yan, Zhou Li*, and Yubo Fan*.

Journal of Nanomaterials, 2012, Article ID 384671

9. Muscle-driven in vivo nanogenerator

Zhou Li#, Guang Zhu#, Rusen Yang, Aurelia C. Wang, and Zhong Lin Wang*.

Advanced Materials, 2010, 22, 2534–2537

8. Supersensitive, fast-response nanowire sensors by using Schottky contacts

Youfan Hu#, Jun Zhou, Ping-Hung Yeh, Zhou Li, Te-Yu Wei, and Zhong Lin Wang*.

Advanced Materials, 2010, 22, 3327–3332

7. Quantifying the Traction Force of a Single Cell by Aligned Silicon Nanowire Array

Zhou Li#, Jinhui Song, Giulia Mantini, MingYen Lu, Hao Fang, Christian Falconi, Lih-Juann Chen, and Zhong Lin Wang*.

Nano Letters, 2009, Vol. 9, No. 10 3575-3580

6. Schottky-Gated Probe-Free ZnO Nanowire Biosensor

Ping-Hung Yeh#, Zhou Li#, and Zhong Lin Wang*.

Advanced Materials, 2009, 21, 4975–4978

5. Cellular Level Biocompatibility and Biosafety of ZnO Nanowires

Zhou Li#, Rusen Yang, Min Yu, Fan Bai, Cheng Li, and Zhong Lin Wang*.

Journal of Physical Chemistry C, 2008, 112 (51), 20114-20117

4. Single-Crystal Mesoporous ZnO Thin Films Composed of Nanowalls

Xudong Wang#, Yong Ding, Zhou Li, Jinhui Song, and Zhong Lin Wang*.

Journal of Physical Chemistry C, 2008, 113 (5), 1791-1794

3. Enhancing the Photon- and Gas-Sensing Properties of a Single SnO2 Nanowire Based Nanodevice by Nanoparticle Surface Functionalization

Qin Kuang#, ChangShi Lao, Zhou Li, YuZi Liu, ZhaoXiong Xie*, LanSun Zheng, and Zhong Lin Wang*.

Journal of Physical Chemistry C, 2008, 112, 11539–11544

2. Rapid photoresponse of single-crystalline selenium nanobelts

Aimiao Qin#, Zhou Li, Rusen Yang, Yudong Gu, Yuzi Liu, and Zhong Lin Wang*.

Solid State Communications, 2008, 148, 145–147

1.Relationship of JAK2 V617F mutation and myeloproliferative disorder

LI Zhou#, Zhu Ping*.

白血病·淋巴瘤, 2006,Vol. 16, Issue(1):70-72

Notice to the web visitors:

Notice to the web visitors:

副标题

Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.

Tower-C, Techart Plaza, No. 30 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing
Nanoenergy and Biosystem lab@binn.cas
+86-010-8285 4762
Copyright © Zhou Li, Han Ouyang, Xuecheng Qu