Nanoenergy and Biosystem Lab

Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems, Chinese Academy of Sciences
Thank you for your interest in us !
Our contact information is as follows:
+86-010-8285 4762
zli@binn.cas.cn
Tower-C, Techart Plaza, No. 30 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing
Group Leader: Prof. Zhou Li
616-A
+86-010-8285 4765
ouyanghan@binn.cas.cn
Web Master: Han Ouyang
Web Master: Xuecheng Qu
+86-010-8285 4765
quxuecheng17@mails.ucas.ac.cn
Tower-C, Techart Plaza, No. 30 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing
Nanoenergy and Biosystem lab@binn.cas
+86-010-8285 4762
Copyright © Zhou Li, Han Ouyang, Xuecheng Qu