Nanoenergy and Biosystem Lab

中国科学院北京纳米能源与系统研究所
Papers in 2024

256. Self-powered wearable IoT sensors as humanmachine interfaces.‍‍‍

Yuan Xi, Puchuan Tan, Zhou Li* , Yubo Fan*

Soft Science, 2023, 13

微信图片编辑_20190123112555.jpg

257. Bifunctional Piezo-Enhanced PLLA/ZA Coating Prevents Aseptic Loosening of Bone Implants.‍‍‍

Xi Cui, Yizhu Shan, Jiaxuan Li, Meng Xiao, Yuan Xi, Jianying Ji, Engui Wang, Baokun Zhang, Lingling Xu*, Mingzhu Zhang*, Zhou Li*, Yingzi Zhang*

Advanced Functional Materials, 2024, 2403759

微信图片编辑_20190123112555.jpg

255. Multi-effect coupling enhanced self-powered heterojunction ultraviolet photodetector with ultra-low detection limit.‍‍

Mengji Dong, Xuemei Zheng, Qi Li, Yanli Liu, Xuan Di, Jianping Meng*, Zhou Li*

Materials Today, 2024, 1369-7021

微信图片编辑_20190123112555.jpg

253. A Biodegradable Piezoelectric Sensor for Real-Time Evaluation of the Motor Function Recovery After NerveInjury.

Yizhu Shan, Engui Wang, Xi Cui, Yuan Xi, Jianying Ji, Junlin Yuan, Lingling Xu,* Zhuo Liu,* and Zhou Li*

Advanced Functional Materials, 2024, 2400295

微信图片编辑_20190123112555.jpg

254. Piezocatalytically-induced controllable mineralization scaffold with bone-like microenvironment to achieve endogenous bone regeneration.‍‍

Xi Cui#, Lingling Xu#, Yizhu Shan, Jiaxuan Li, Jianying Ji, Engui Wang, Baokun Zhang, Xiaozhou Wen, Yuan Bai, Dan Luo*, Chunying Chen*, Zhou Li*

Science Bulletin, 2024,https://doi.org/10.1016/j.scib.2024.04.002

微信图片编辑_20190123112555.jpg

252. ‍Advances in Wearable Multifunctional Devices Based on Human-Body Energy Harvesting.

Huaqing Chu#,Jiangtao Xue#,Dan Luo,Hui Zheng,*and Zhou Li*

Advanced Materlals Technologies, 2024, 230206

微信图片编辑_20190123112555.jpg

248. Progress in the Treatment of Central Nervous System Diseases Based on Nano sized Traditional Chinese Medicine.

Jing Li, Qingyin Long, Huang Ding, Yang Wang, Dan Luo*, Zhou Li* and Wei Zhang*

Advanced Science, 2024, 2308677

微信图片编辑_20190123112555.jpg

249. Adjustment methods of Schottky barrier height in one- and two-dimensional semiconductor devices.

Jianping Meng*, Chengkuo Lee*, Zhou Li*

Science Bulletin, 2024, https://doi.org/10.1016/j.scib.2024.03.003

微信图片编辑_20190123112555.jpg

250. ‍‍Self-Powered Flexible Sensor Array for Dynamic Pressure Monitoring.

Li Wu#, Jiangtao Xue#, Jianping Meng#, Bojing Shi, Wei Sun, Engui Wang, Mengji Dong, Xuemei Zheng, Yuxiang Wu*, Yusheng Li* and Zhou Li*

Advanced Functional Materials, 2024, 23, 2316712

微信图片编辑_20190123112555.jpg

251. Molecular Doped Biodegradable Triboelectric Nanogenerator with Optimal Output Performance.

Cong Li, Ruizeng Luo, Yuan Bai, Jiajia Shao, Jianying Ji, Engui Wang, Zhe Li, Hongyu Meng* and Zhou Li*

Advanced Functional Materials, 2024, 2400277

微信图片编辑_20190123112555.jpg

246. ‍‍Piezoelectric effect-assisted Z-scheme heterojunction ZnIn2S4/BaTiO3 for improved photocatalytic reduction of CO2 to CO.

Shanyue Lu#, Shengwei Zhang#, Linlin Li, Cong Liu*, Zhou Li*, Dan Luo*

Chemical Engineering Journal, 2024, 149058

微信图片编辑_20190123112555.jpg

247. ‍‍‍High-Performance UV Photodetector via Energy Band Engineering and LSPR-Enhanced Pyro-Phototronic Effect in Au Decorated 2D-PbI2/1D-ZnO Heterojunction.

Xuemei Zheng, Mengji Dong, Qi Li, Yanli Liu, Xuan Di, Xianmao Lu, Jianping Meng* and Zhou Li*

Advanced Optical Materials, 2024, 2303177

微信图片编辑_20190123112555.jpg

245. ‍‍Physical Biomedical Science: A New Field of Original Interdisciplinary Research.

Quansheng Du*, Shuo Su, Hui Dai, Zhou Li*

Chinese Science Bulletin, https://www.sciengine.com/CSB/doi/10.1360/TB-2024-0109

微信图片编辑_20190123112555.jpg

244. Strategies to Improve the Output Performance of Triboelectric Nanogenerators.

Cong Li, Yuan Bai, Jiajia Shao, Hongyu Meng* and Zhou Li*

Small Methods, 2024, 2301682

微信图片编辑_20190123112555.jpg

2‍39. ‍‍A self-powered intracardiac pacemaker in swine model.‍‍

Zhuo Liu#, Yiran Hu#, Xuecheng Qu#, Ying Liu#, Sijing Cheng , Zhengmin Zhang, Yizhu Shan, Ruizeng Luo, Sixian Weng, Hui Li, Hongxia Niu, Min Gu, Yan Yao, Bojing Shi, Ningning Wang*, Wei Hua*, Zhou Li* , Zhong Lin Wang

Nature Communications, 2024, 15:507

微信图片编辑_20190123112555.jpg

2‍40. ‍‍Self-encapsulated ionic fibers based on stress-induced adaptive phase transition for non-contact depth-of-field camouflage sensing.‍‍

Ying Liu#, Chan Wang#, Zhuo Liu#, Xuecheng Qu, Yansong Gai, Jiangtao Xue, Shengyu Chao, Jing Huang, Yuxiang Wu, Yusheng Li, Dan Luo* and Zhou Li*

Nature Communications, 2024, 15:663

微信图片编辑_20190123112555.jpg

2‍41.Rehabilitation exercise–driven symbiotic electrical stimulation system accelerating bone regeneration.‍‍‍

Tianlong Wang#, Han Ouyang#, Yiping Luo#, Jiangtao Xue, Engui Wang, Lei Zhang, Zifei Zhou, Zhiqing Liu, Xifan Li, Shuo Tan, Yixing Chen, Liping Nan, Wentao Cao*, Zhou Li*, Feng Chen*, Longpo Zheng*

Science Advances, 2024, eadi6799

微信图片编辑_20190123112555.jpg

2‍42. ‍‍A light-sensitive protein-based wearable pH biometer.‍‍‍

Wenxue Li#, Siyuan Chen, Shiwang Xie, Xianmao Lu, Zhou Li,* Yujia Lv* and Dan Luo*

Journal of Materials Chemistry B, https://doi.org/10.1039/D3TB02466K

微信图片编辑_20190123112555.jpg

2‍43. ‍‍Recent advances in novel materials for photocatalytic carbon dioxide reduction.‍‍‍‍

Shanyue Lu#, Shengwei Zhang#, Qi Liu#, Wen Wang, Ning Hao, Yajun Wang*, Zhou Li*, Dan Luo*

Carbon Neutralization, 2024;1–27

微信图片编辑_20190123112555.jpg
Papers in 2023

237. Advances of Smart Stimulus-Responsive Microneedles inCancer Treatment.

Huaqing Chu#, Jiangtao Xue#, Yuan Yang, Hui Zheng*, Dan Luo*, and Zhou Li*

Small methods, 2023, 2301455

微信图片编辑_20190123112555.jpg

238. A responsive cascade drug delivery scaffold adapted to the therapeutic time window for peripheral nerve injury repair.

Yizhu Shan#, Lingling Xu#, Xi Cui, Engui Wang, Fengying Jiang, Jiaxuan Li, Han Ouyang, Tailang Yin, Hongqing Feng* ,Dan Luo*, Yan Zhang* and Zhou Li*

Materials Horizons, 2024, 11, 1032

微信图片编辑_20190123112555.jpg

236. Self-driven microplasma decontaminates chemical warfare agent simulant in different gas environments‍.‍‍‍

Ruixue Wang#, Shubin Chen#, Yuan Bai#, Shiyu Wang#, Lingce Kong, Mengjie Chen, Hongqing Feng*, Xiaosen Li*, Zhou Li*

Nano Energy, 2023, 01070-4

微信图片编辑_20190123112555.jpg

235. Interface-induced high piezoelectric γ-glycine-based flexible biodegradable films.‍‍

Qiao Yu#, Yuan Bai# , Zhe Li, Fengying Jiang, Ruizeng Luo, Yansong Gai, Zhuo Liu, Lili Zhou, Yiqian Wang, Cong Li, Kailiang Ren, Dan Luo, Hongyu Meng*, Zhou Li*

Nano Energy, 2024, 121, 109196.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

232.Triboelectric performances of biodegradable polymers‍‍.‍‍‍‍

Hongyu Meng#, Qiao Yu#, Zhuo Liu#,Yansong Gai, Jiangtao Xue,Yuan Bai, Xuecheng Qu, Puchuan Tan, Dan Luo, Wenwen Huang,Kexin Nie, Wei Bai, Zhaosheng Hou, Rupei Tang, Hangxun Xu, Ying Zhang,Qing Cai, Xianzhu Yang, Zhong Lin Wang, and Zhou Li*

Matter, 6,12, 4274-4290

微信图片编辑_20190123112555.jpg

233.Tumor microenviroment-responsive self-assembly of barium titanate nanoparticles with enhanced piezoelectric catalysis capabilities for efficient tumor therapy.‍‍‍‍

Zhuo Xiang , Lingling Xu, Yizhu Shan , Xi Cui , Bojing Shi , Yuan Xi, Panxing Ren , Xuemei Zheng, Chaochao Zhao*, Dan Luo*, Zhou Li*

Bioactive Materials,33 (2024) 251–261

微信图片编辑_20190123112555.jpg

234.Self-Powered Electrically Controlled Drug Release SystemsBased on Nanogenerator.‍‍‍‍‍‍

Weikang Luo#, Ruizeng Luo#, Jingjing Liu, Zhou Li,* and Yang Wang*

Advanced Functional Materials,2311938,2023

微信图片编辑_20190123112555.jpg

231.Direct Mapping of Cytomechanical Homeostasis Destruction in Osteoarthritis Based on Silicon Nanopillar Array.‍‍‍

Dengjie Yu#, Qingbin Nie#, Jiangtao Xue, Ruizeng Luo, Shiwang Xie, Shengyu Chao, Engui Wang, Linlin Xu, Yizhu Shan, Zhuo Liu*, Yusheng Li*, Zhou Li*

Advanced Healthcare Materials, 2023, 301126

微信图片编辑_20190123112555.jpg

230. Enhanced Antibacterial Ability of Electrospun PCL ScaffoldsIncorporating ZnO Nanowires.‍‍‍

Jingjing Tian, Thomas E. Paterson, Jingjia Zhang, Yingxing Li, Han Ouyang, Ilida Ortega Asencio,Paul V. Hatton, Yu Zhao* and Zhou Li*

International Journal of Molecular Sciences, 2023, 24, 14420

微信图片编辑_20190123112555.jpg

229. Self-powered sensors for biomarker detection.‍‍‍

Jiaxuan Li#, Lingling Xu#, Yang Zou and Zhou Li*

Sensors & Diagnostics, 2023, 2, 1097

微信图片编辑_20190123112555.jpg

224.Improved Flexible Triboelectric Nanogenerator Based onTile-Nanostructure for Wireless Human Health Monitor.‍‍‍‍‍

Huamin Chen* , Shujun Guo, Shaochun Zhang, Yu Xiao, Wei Yang, Zhaoyang Sun, Xu Cai, Run Fang, Huining Wang, Yun Xu, Jun Wang*, and Zhou Li*

Energy Environmental Materials, 2023, 0, e12654

微信图片编辑_20190123112555.jpg

223. Development and application of nanogenerators in humanoid robotics.‍‍‍‍

Xuecheng Qu, Ze Yang, Jia Cheng*, Zhou Li*, Linhong Ji*

Nano Trends, 2023, 3, 100013

微信图片编辑_20190123112555.jpg

225.Emerging trends in materials and devices‐based electricstimulation therapy for tumors.‍‍

Shiwang Xie#, Jing Huang#, Andreia Trindade Pereira, Lingling Xu*, Dan Luo*, Zhou Li*

BMEMat, 2023;e12038

微信图片编辑_20190123112555.jpg

222. Piezoelectric wearable atrial fibrillation prediction wristband enabled by machine learning and hydrogel affinity.‍‍‍

Yuan Xi, Sijing Cheng, Shengyu Chao, Yiran Hu , Minsi Cai, Yang Zou, Zhuo Liu, Wei Hua*, Puchuan Tan*, Yubo Fan* and Zhou Li*

Nano Research, 2023,16,11674–11681

微信图片编辑_20190123112555.jpg

221. Triboelectric Nanogenerators-Based Therapeutic Electrical Stimulation on Skin: from Fundamentals to Advanced Applications.‍‍

Weijiang Wang#, Wentao Sun#, Yanfeng Du, Wenbin Zhao, Lijun Liu, Yong Sun*, Dejuan Kong, Hongfei Xiang*, Xiaoxiong Wang*, Zhou Li* and Qingming Ma*

ACS NANO, 2023, 17, 11, 9793-9825

微信图片编辑_20190123112555.jpg

226.Self-powered electrical stimulation assisted skin wound therapy.

Ruizeng Luo, Bojing Shi, Dan Luo*, Zhou Li*

Science Bulletin, 2023, 68, 1740-1743

微信图片编辑_20190123112555.jpg

227.Materials, Structures, and Applications of iTENGs.‍‍

Yuan Xi, Yubo Fan*, Zhou Li * and Zhuo Liu*

Coatings, 2023, 13, 1407

微信图片编辑_20190123112555.jpg

228.Advances in health rehabilitation devices based on triboelectric nanogenerators.‍‍

Yansong Gai, Yonggang Jiang*, Zhou Li**

Nano Energy, 116, 2023, 108787

微信图片编辑_20190123112555.jpg

218.A Self-Powered Multifunctional Bracelet for Pulse Monitoring and Personal Rescue.‍‍‍‍

Wei Sun#, Jiangtao Xue#, Puchuan Tan, Bojing Shi, Yang Zou* and Zhou Li*

Biosensors, 2023, 13, 552.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

219.A Portable Self-Powered Turbine Spirometer for Rehabilitation Monitoring on COVID-19.‍‍‍‍‍

Minghao Liu, Puchuan Tan, Jiangtao Xue, Zhuo Liu, Han Ouyang, Dongjie Jiang, Yuan Xi, Wei Sun, Yiqian Wang, Yansong Gai, Bojing Shi, Yang Zou,* and Zhou Li*

Advanced Material Technologies, 2023, 2300328

微信图片编辑_20190123112555.jpg

220.Tissue-Adhesive Piezoelectric Soft Sensor for In Vivo BloodPressure Monitoring During Surgical Operation.‍‍‍‍‍

Chan Wang#, Yiran Hu#, Ying Liu#, Yizhu Shan, Xuecheng Qu, Jiangtao Xue, Tianyiyi He, Sijing Cheng, Hong Zhou, Weixin Liu, Zi Hao Guo, Wei Hua, Zhuo Liu,* Zhou Li,*and Chengkuo Lee*

Advanced Functional Materials, 2023, 2303696.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

220.Tissue-Adhesive Piezoelectric Soft Sensor for In Vivo Blood Pressure Monitoring During Surgical Operation.‍‍‍‍‍

Chan Wang#, Yiran Hu#, Ying Liu#, Yizhu Shan, Xuecheng Qu, Jiangtao Xue, Tianyiyi He, Sijing Cheng, Hong Zhou, Weixin Liu, Zi Hao Guo, Wei Hua, Zhuo Liu,* Zhou Li,*and Chengkuo Lee*

Advanced Functional Materials, 2023, 2303696.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

217.Hierarchical hydrogel scaffolds with a clustered and oriented structure.‍‍‍‍

Jian Cheng, Jiangtao Xue, Yuan Yang, Dengjie Yu, Zhuo Liu* and Zhou Li*

Journal of Materials Chemistry B,   2023, 11, 4703

微信图片编辑_20190123112555.jpg

216.A Controlled Biodegradable Triboelectric Nanogenerator Based on PEGDA/Laponite Hydrogels.‍‍‍

Zhe Li, Cong Li, Wei Sun, Yuan Bai, Zhou Li,* and Yulin Deng*

ACS Applied Materials & Interfaces, 2023, 15, 12787−12796

微信图片编辑_20190123112555.jpg

215.Poly(l-Lactic Acid) Nanofiber-Based Multilayer Film for the Electrical Stimulation of Nerve Cells.‍‍

Fengying Jiang#, Yizhu Shan#, Junyuan Tian, Lingling Xu, Chaohai Li, Fang Yu, Xi Cui, Chengwei Wang, Zhou Li,* and Kailiang Ren*

Advanced Materials Interfaces, 2023, 2202474

微信图片编辑_20190123112555.jpg

214.Antibacterial ability of black titania in dark: Via oxygen vacancies mediated electron transfer.

Zhe Li#, Engui Wang#, Yingzi Zhang#, Ruizeng Luo, Yansong Gai, Han Ouyang , Yulin Deng, Xiaozhong Zhou* , Zhou Li*, Hongqing Feng*

Nano Today, 2023, 101826

微信图片编辑_20190123112555.jpg

213. Editorial: Self-assembled biodegradable materials for medical sensing, diagnosis, and therapy.‍  

‍‍Kuan Hu*, Hongyu Meng* and Zhou Li *

Frontiers in Chemistry, 11:1174976.   Special issue link‍‍


ABUIABAEGAAghsWloAYo1P7ipAIwwAc4-gY

212. Reshaping the Endogenous Electric Field to Boost Wound Repair via Electrogenerative Dressing.

Ruizeng Luo#, Yi Liang#, Jinrui Yang#, Hongqing Feng, Ying Chen, Xupin Jiang, Ze Zhang, Jie Liu, Yuan Bai, Jiangtao Xue, Shengyu Chao, Yi Xi, Xiaoqiang Liu, Engui Wang, Dan Luo*, Zhou Li*, Jiaping Zhang*

Advanced Materials, 2023. 2208395 ESI highly cited

微信图片编辑_20190123112555.jpg

210. ‍‍A Wearable Self-Powered Multi-Parameter Respiration Sensor.

Jieyu Dai, Jianping Meng, Xiaoming Zhao, Weiyi Zhang, Yubo Fan,* Bojing Shi,* and Zhou Li*

Advanced Material Technologies, 2023, 2201535

微信图片编辑_20190123112555.jpg

209. Engineering a wirelessly self-powered and electroconductive scaffold to promote peripheral nerve regeneration.

Yafeng Yang#, Xin Yin#, Huadong Wang#, Wenqi Qiu, Li Li, Fenglu Li, Yizhu Shan, Ziteng Zhao, Zhou Li*, Jidong Guo*, Jin Zhang*, Yantao Zhao*

Nano Energy, 2023, 107, 108145

微信图片编辑_20190123112555.jpg
Papers in 2022

204.Implantable Sufficiently Integrated Multimodal Flexible Sensor for Intracranial Monitoring.‍‍

Tiezhu Liu, Pan Yao, Zhou Li, Hongqing Feng, Chengyu Zhuang, Xuan Sun, Chunxiu Liu,*, and Ning Xue*

IEEE Sensors, 2021,21407429

微信图片编辑_20190123112555.jpg

205.Research Trends of Piezoelectric Nanomaterials in Biomedical Engineering.‍‍‍

Jianying Ji#, Chunyu Yang#, Yizhu Shan, Mingjun Sun, Xi Cui, Lingling Xu, Shiyuan Liang, Tong Li, Yijie Fan, Dan Luo,* and Zhou Li*

Advanced NanoBiomed Research, 2022, 2200088

微信图片编辑_20190123112555.jpg

208.Progress and challenges of mRNA vaccines.‍‍‍‍‍‍

Liangru Lin, Yusheng Pei, Zhou Li*, Dan Luo*

Interdisciplinary Medicine, 2022; e20220008.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

207.Application of Piezoelectric Material and Devicesin Bone Regeneration.‍‍‍‍‍

Chunyu Yang#, Jianying Ji#, Yujia Lv*, Zhou Li* ,and Dan Luo*

Nanomaterials, 2022, 12, 4386.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

206.自驱动技术与植入式心脏电子医疗器件.‍‍‍‍

吴礼,罗瑞增,薛子傲,吴钰祥*,李舟*

科技导报,2022, 40(12)

微信图片编辑_20190123112555.jpg

203. ‍‍Self-Powered, Implantable, and Wirelessly Controlled NO Generation System for Intracranial Neuroglioma Therapy.

Shuncheng Yao, Minjia Zheng, Zhuo Wang, Yunchao Zhao, Shaobo Wang, Zhirong Liu, Zhou Li, Yunqian Guan,* Zhong Lin Wang,* and Linlin Li*

Advanced Materials, 2022, 2205881

微信图片编辑_20190123112555.jpg

200.Improved pharmacodynamics of epidermal growth factor via microneedles-based self-powered transcutaneous electrical stimulation .‍‍

Yuan Yang#, Ruizeng Luo#, Shengyu Chao, Jiangtao Xue, Dongjie Jiang, Yun Hao Feng, Xin Dong Guo, Dan Luo*, Jiaping Zhang*, Zhou Li*, Zhong Lin Wang

Nature Communications, 2022,13, 6908

微信图片编辑_20190123112555.jpg

199.Artificial intelligence-enhanced skin-like sensors based on flexible nanogenerators.

‍‍‍‍Yiqian Wang#, Puchuan Tan#, Yuxiang Wu*, Dan Luo*, Zhou Li*

VIEW, 2022, 20220026. "Wiley威立中国开放科学高贡献作者"

微信图片编辑_20190123112555.jpg

202.Theory and applications of high-voltage triboelectric nanogenerators.‍‍

Yuan Bai, Hongqing Feng*, and Zhou Li*

Cell Reports Physical Science, 2022, 101108

微信图片编辑_20190123112555.jpg

201.Functionalization of TiO2 for Better Performance as Orthopedic Implants.‍‍‍

Sehrish Noreen#, Engui Wang#, Hongqing Feng* and Zhou Li*

Materials, 2022, 15, 6868

微信图片编辑_20190123112555.jpg

198.Promoting Maturation and Contractile Function of Neonatal Rat Cardiomyocytes by Self-powered Implantable Triboelectric Nanogenerator.‍‍‍‍

Luming Zhao#, Zhongbao Gao#, Wei Liu, Chunlan Wang, Dan Luo, Shengyu Chao, Siwei Li, Zhou Li*, Changyong Wang*, Jin Zhou*

Nano Energy, 2022, 107798

微信图片编辑_20190123112555.jpg

197. A Self-Powered Wearable Sensor for Continuous Wireless Sweat Monitoring.‍‍

Yansong Gai, Engui Wang, Minghao Liu, Lirong Xie, Yuan Bai, Yuan Yang, Jiangtao Xue, Xuecheng Qu, Yuan Xi, Linlin Li, Dan Luo,* and Zhou Li*

Small Methods, 2022, 2200653.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

196. Flexible and highly piezoelectric nanofibers with organic–inorganic coaxialstructure for self-powered physiological multimodal sensing.

Xingyi Wan, Zhuo Wang, Xinyang Zhao, Quanhong Hu, Zhou Li, Zhong Lin Wang*, Linlin Li*

Chemical Engineering Journal, 2023, 451, 139077.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

195. ‍The Continuous evolution of 2D Cell Traction Forces Quantification Technology.‍‍

Zhuo Liu, Xi Cui, Yubo Fan*, and Zhou Li*   

The Innovation, 2022, 3(6), 100313.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

194. Applications of nanogenerator-based wearable devices in orthopedics.   

Dengjie Yu #, Zhe Li#, Wenqing Xie, Daishi Li, Zhou Li*,and Yusheng Li *   

Nano Energy, 2022,107762

微信图片编辑_20190123112555.jpg

193. Wearable Exoskeleton System for Energy Harvesting and Angle Sensing Based on a Piezoelectric Cantilever Generator Array.

Bingshan Hu#, Jiangtao Xue#, Dongjie Jiang, Puchuan Tan, Yiqian Wang, Minghao Liu, Hongliu Yu,Yang Zou*, and Zhou Li*

ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14 (32), 36622-36632.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

190.‍‍Rapidly separable bubble microneedle patch for effective local anesthesia.

Yuan Yang#, Huaqing Chu#, Yan Zhang#, Lingling Xu, Ruizeng Luo, Hui Zheng*, Tailang Yin* and Zhou Li*

Nano Research, 2022, 15 (9), 8336-8344.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

192.‍‍‍‍Artificial tactile perception smart finger for material identification based on triboelectric sensing.

Xuecheng Qu#, Zhuo Liu#, Puchuan Tan#, Chan Wang, Ying Liu, Hongqing Feng, Dan Luo*, Zhou Li*, Zhonglin Wang

Science Advances, 2022, 8, eabq2521.ESI highly cited,ESI hot paper

微信图片编辑_20190123112555.jpg

191.‍‍‍LSPR-Enhanced Pyro-Phototronic Effect for UV Detection with an Ag–ZnO Schottky Junction Device.

Jing Huang, Qi Li, Xianmao Lu, Jianping Meng*, Zhou Li*

Advanced Materials Interfaces, 2022, 220327.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

189.Conductive Microneedle Patch with Electricity-Triggered Drug Release Performance for Atopic Dermatitis Treatment.

Yuan Yang#, Bo Zhi Chen#, Xiao Peng Zhang, Hui Zheng, Zhou Li*, Can Yang Zhang*, Xin Dong Guo*

ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14 (28), 31645-31654

微信图片编辑_20190123112555.jpg

188.Recent progress of electroactive interface in neural engineering.

Yizhu Shan, Xi Cui, Xun Chen*, Zhou Li*

WIREs Nanomedicine and Nanobiotechnology, 2022, e01827.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

187.Self-Powered Intelligent Voice Navigation Tactile Pavement Based on High-Output Hybrid Nanogenerator.

Dongjie Jiang#, Minxing Du#, Xuecheng Qu#, Yansong Gai, Wei Sun, Jiangtao Xue, Yusheng Li*, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang

Advanced Material Technologies, 2022, 2200270.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

183. Stretchable graded multichannel self-powered respiratory sensor inspired by shark gill.

Yang Zou#, Yansong Gai#, Puchuan Tan, Dongjie Jiang, Xuecheng Qu, Jiangtao Xue, Han Ouyang, Bojing Shi, Linlin Li, Dan Luo, Yulin Deng* , Zhou Li* and Zhong Lin Wang

Fundamental Research, 2022, 18, 23.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

186. ‍‍A Self-Powered Optogenetic System for Implantable Blood Glucose Control.

Zhuo Liu#, Yang Zhou#, Xuecheng Qu#, Lingling Xu ,Yang Zou, Yizhu Shan, Jiawei Shao, Chan Wang, Ying Liu, Jiangtao Xue, Dongjie Jiang,      Yubo Fan* , Zhou Li* and Haifeng Ye*

Research,   2022, 9864734.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

185. Body temperature enhanced adhesive, antibacterial and recyclable ionic hydrogel for epidermal electrophysiological monitoring.

Ying Liu#, Chan Wang#, Jiangtao Xue#, Guanhua Huang, Shuang Zheng, Ke Zhao, Jing Huang, Yiqian Wang, Yan Zhang, Tailang Yin* and Zhou Li*

Advanced Healthcare Materials, 2022, 11(15): 2200653

微信图片编辑_20190123112555.jpg

184. Localized Myocardial Anti-Inflammatory Effects of Temperature Sensitive Budesonide Nanoparticles during Radiofrequency Catheter Ablation.

Ye Liu#, Lingling Xu#, Qiuyun Zhang, Yong Kang, Lifeng Liu, Zheng Liu, Yuxing Wang, Xuejiao Jiang, Yizhu Shan, Ruizeng Luo, Xi Cui, Yuan Yang, Xinchun Yang, Xiaoqing Liu* and Zhou Li*

Research, 2022, 9816243.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

176. Fingerprint-shaped triboelectric tactile sensor.

Xuecheng Qu, Jiangtao Xue, Ying Liu, Wei Rao*, Zhuo Liu * and Zhou Li*  

Nano Energy, 2022, 98, 107324.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

175. Hybrid nanogenerator based closed-loop self-powered low level vagus nerve stimulation system for atrial fibrillation treatment.

Yu Sun#, Shengyu Chao#, Han Ouyang, Weiyi Zhang, Weikang Luo, Qingbin Nie, Jianing Wang, Changyi Luo, Gongang Ni, Lingyu Zhang, Jun Yang*, Hongqing Feng*, Gengsheng Mao*, Zhou Li*

Science Bulletin, 2022, 67(12): 1284-1294

微信图片编辑_20190123112555.jpg

177. ‍A Light Powered Triboelectric Nanogenerator Based on the Photothermal Marangoni Effect.

‍‍Chongxian Liu#, Dongjie Jiang#, Guiqiang Zhu, Zengzhao Li, Xiaojie Zhang, Pan Tian, Dan Wang, Engui Wang, Han Ouyang* ,Meng Xiao* and Zhou Li*

ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14, 22206−22215

微信图片编辑_20190123112555.jpg

178. ‍‍Towards a sustainable monitoring: A self-powered smart transportationinfrastructure skin.

Qiang Zheng#* , Yue Hou#* , Hailu Yang#, Puchuan Tan#, Hongyu Shi#, Zijin Xu, Zhoujing Ye , Ning Chen, Xuecheng Qu , Xi Han, Yang Zou , Xi Cui , Hui Yao , Yihan Chen , Wenhan Yao, Jinxi Zhang, Yanyan Chen, Jia Liang , Xingyu Gu, Dawei Wang, Ya Wei , Jiangtao Xue , Baohong Jing, Zhu Zeng *, Linbing Wang *, Zhou Li*and Zhong Lin Wang

Nano Energy, 2022, 98, 107245.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

180. Shape Designed Implanted Drug Delivery System for In Situ Hepatocellular Carcinoma Therapy‍.‍

Chaochao Zhao, Qin Shi, Hu Li, Xi Cui, Yuan Xi, Yu Cao, Zhuo Xiang, Feng Li, Jinyan Sun, Jiacheng Liu, Tongqiang Li, Wei Wei, Bin Xiong,* and Zhou Li*

ACS NANO, 2022, 16, 5, 8493–8503.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

179.Self-Powered Force Sensors for Multidimensional Tactile Sensing‍.‍

Weiyi Zhang#, Yuan Xi#, Engui Wang, Xuecheng Qu, Yuan Yang, Yubo Fan,* Bojing Shi,* and Zhou Li*

ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14, 20122-20131.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

181.PEIGel: A biocompatible and injectable scaffold with innate immune adjuvanticity for synergized local immunotherapy.

Zeyu Xiao#, Duo Wang#, Chan Wang#, Zerong Chen, Cuiqing Huang , Yuan Yang ,Lin Xie, Lulu Zhang, Lingling Xu, Ming Rong Zhang*, Kuan Hu*, Zhou Li*,and Liangping Luo*

Materials Today Bio, 2022, 15, 100297.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

182. Preparation of ultrashort composite nanotubes by twin-screw extruder.

Hongyu Meng*#, Caidan Zhang#, Yansong Gai, Qiao Yu, Zhou Li*

Composites Part A, 2022, 159, 106999.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

174. An Artificial Intelligence Enhanced Blood Pressure Monitor Wristband Based on Piezoelectric Nanogenerator‍.

Puchuan Tan , Yuan Xi , Shengyu Chao , Dongjie Jiang, Zhuo Liu , Yubo Fan* and Zhou Li*

Biosensors, 2022, 12, 234.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

173. Pyro-phototronic effect enhanced self-powered photodetector‍.

Qi Li, Zhou Li, Jianping Meng*

International Journal of Optomechatronics, 2022, 16, 1-17.


微信图片编辑_20190123112555.jpg

172. Bioinspired sensor system for health care and human-machine interaction.

Jiangtao Xue, Yang Zou, Yulin Deng* and Zhou Li*

EcoMat, 2022, e12209. "Wiley威立中国开放科学高贡献作者"

微信图片编辑_20190123112555.jpg

171. Acidity-responsive nanocages as robust reactive oxygen species generators with butterfly effects for maximizing oxidative damage and enhancing cancer therapy.‍

Xingru Zhao, Xingyi Wan, Tian Huang, Shuncheng Yao, Shaobo Wang, Yiming Ding, Yunchao Zhao, Zhou Li and Linlin Li*

Journal of Colloid and Interface Science, 2022, 618, 270-282.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

170. Self-Powered Electrical Impulse Chemotherapy for OralSquamous Cell Carcinoma‍.

Chaochao Zhao, Yuan Yang, Xi Cui, Yizhu Shan, Jiangtao Xue, Dongjie Jiang, Jinyan Sun, Na Li, Zhou Li and Anping Yang*

Materials, 2022, 15, 2060.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

169. Self-powered gesture recognition wristband enabled by machine learning for full keyboard and multi-command input‍

Puchuan Tan, Xi Han, Yang Zou, Xuecheng Qu, Jiangtao Xue, Tong Li, Yiqian Wang, Ruizeng Luo, Xi Cui, Yuan Xi, Le Wu, Bo Xue, Dan Luo, Yubo Fan*, Xun Chen*, Zhou Li* and Zhong Lin Wang

Advanced Materials, 2022, 2200793.ESI highly cited

微信图片编辑_20190123112555.jpg

160. Enhanced Performance of a Self-Powered ZnO Photodetector by Coupling LSPR-Inspired Pyro-Phototronic Effect and Piezo-Phototronic Effect
Qi Li, Jing Huang, Jianping Meng,* and Zhou Li*
Advanced Optical Materials, 2022, 2102468.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

161. Chemical warfare agents decontamination via air mircoplasma excited by a triboelectric nanogenerator‍
Yuan Bai#, Shubin Chen#, Huiyan Wang, Engui Wang, Xianghao Kong ,Yansong Gai, Xuecheng Qu, Qi Li, Shuang Xue, Peiwen Guo, Ruixue Wang *,Hongqing Feng*, Zhou Li*

Nano Energy, 2022, 106992.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

162. Ultra-stretchable and fast self-healing ionic hydrogel in cryogenic environments for artificial nerve fiber

Chan Wang#, Ying Liu#, Xuecheng Qu, Bojing Shi, Qiang Zheng, Xubo Lin, Shengyu Chao, Changyong Wang, Jin Zhou, Yu Sun, Gengsheng Mao, and Zhou Li*

Advanced Materials, 2022, 2105416.ESI highly cited

微信图片编辑_20190123112555.jpg
微信图片编辑_20190123112555.jpg

165. Field enhanced photocatalytic disinfection

Baoying Dai , Hongqing Feng , Zhou Li*, Yannan Xie*

Science Bulletin, 2022, 2095-9273.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

166. A Gyroscope Nanogenerator with Frequency up conversion Effect for Fitness and Energy Harvesting

Yansong Gai#, Yuan Bai#, Yu Cao, Engui Wang, Jiangtao Xue, Xuecheng Qu, Zhuo Liu, Dan Luo*, Zhou Li*‍

Small, 2022, 2108091.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

167. A triboelectric nanosensor based on ultra thin MXene composite paper for heavy metal ion detection ‍

Engui Wang, Yu Cao , Yuan Bai, Yansong Gai , Yizhu Shan , Qi Li , Tao Jiang , Hongqing Feng*, Zhou Li*

Journal of Micromechanics and Microengineering, 2022, 32, 044003.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

168. Recent Progress of Schottky Sensors Based on Two-dimensional Transition Metal Dichalcogenides‍.

Qi Li, Jianping Meng* and Zhou Li*

Journal of Materials Chemistry A, 2022, 10, 8107.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

164. Hybrid Nanogenerator for Biomechanical Energy Harvesting, Motion State Detection, and Pulse Sensing

Minxing Du#, Yu Cao#, Xuecheng Qu, Jiangtao Xue, Weiyi Zhang, Xiong Pu, Bojing Shi,* and Zhou Li*

Advanced Materials Tecnologies, 2022, 2101332.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

159. A Self-Powered Triboelectric Hybrid Coder for Human–Machine Interaction‍
Yu Cao#, Yuan Yang#, Xuecheng Qu, Bojing Shi,* Lingling Xu, Jiangtao Xue, Chan Wang, Yuan Bai, Yansong Gai, Dan Luo,* and Zhou Li*

Small Methods, 2022, 2101529.ESI highly cited

微信图片编辑_20190123112555.jpg

158. Rehabilitation of Total Knee Arthroplasty by Integrating Conjoint Isometric Myodynamia and Real-Time Rotation Sensing System‍
Jianzhe Luo#, Yusheng Li#, Miao He, Ziming Wang, Chengyu Li, Di Liu, Jie An, Wenqing Xie, Yuqiong He, Wenfeng Xiao, Zhou Li,* Zhong Lin Wang,* and Wei Tang*

Advanced Science, 2022, 2105219.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

157. Self-powered photodetector for ultralow power density UV sensing‍
Jianping Meng, Qi Li, Jing Huang, Caofeng Pan, Zhou Li*

Nano Today, 2022, 101399. ESI highly cited

微信图片编辑_20190123112555.jpg

156. Human joint enabled flexible self-sustainable sweat sensors
Hu Li#, Tianrui Chang#, Yansong Gai#, Kui Liang#, Yanli Jiao, Dengfeng Li, Xinran Jiang, Yang Wang, Xingcan Huang, Han Wu, Yiming Liu, Jian Li, Yiming Bai, Kai Geng, Nianrong Zhang, Hua Meng, Dongsheng Huang*, Zhou Li*, Xinge Yu*, Lingqian Chang*

Nano Energy, 2022, 106786.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

155. A multi-mode triboelectric nanogenerator for energy harvesting and biomedical monitoring
Yuxiang Wu#, Yusheng Li#, Yang Zou, Wei Rao, Yansong Gai, Jiangtao Xue, Li Wu, Xuecheng Qu, Ying Liu, Guodong Xu, Lingling Xu, Zhuo Liu*, Zhou Li*

Nano Energy, 2022, 106715.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

154. Peptide-based nanomaterials: Self-assembly, properties and applications

Tong Li#, Xian-Mao Lu, Ming-Rong Zhang, Kuan Hu*, Zhou Li*

Bioactive Materials, 2022, 11, 268-282.ESI highly cited, ESI hot paper

微信图片编辑_20190123112555.jpg

153. A hierarchical bilayer architecture for complex tissue regeneration‍

Min Yu#, Dan Luo#, Jing Qiao#, Jiusi Guo, Danqing He, Shanshan Jin, Lin Tang, Yu Wang, Xin Shi, Jing Mao, Shengjie Cui, Yu Fu, Zixin Li, Dawei Liu, Ting Zhang,Chi Zhang, Zhou Li*, Yongsheng Zhou*, and Yan Liu*

Bioactive Materials, 2022, 10, 93-106.

微信图片编辑_20190123112555.jpg
Papers in 2021

152. Noninvasive manipulation of cell adhesion for cell harvesting with piezoelectric composite film
Xingyi Wan, Xiaodi Zhang, Zhirong Liu, Jiaming Zhang, Zhou Li, Zhong Lin Wang∗, Linlin Li∗

Applied Materials Today, 2021, 101218.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

151. Structure-activity collective properties underlying self-assembled superstructures
Cong Li#, Xiaoyun Qin#, Zhenghao Zhang, Yujia Lv, Shengwei Zhang, Yijie Fan, Shiyuan Liang, Bowen Guo, Zhou Li⁎, Yan Liu⁎, Dan Luo⁎

Nano Today, 2021, 101354.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

150. Plasmon-Induced Pyro-Phototronic Effect Enhancement in Self-Powered UV–Vis Detection with a ZnO/CuO p–n Junction Device

Qi Li#, Jianping Meng#, Jing Huang, and Zhou Li*

Advanced Functional Materials, 2021, 32, 2108903.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

149. Tunable Schottky barrier height of Pt CuO junction via triboelectric nanogenerator

Jianping Meng, Qi Li, Jing Huang, Zhou Li*

Nanoscale, 2021, 13, 17101-17105.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

148. Recent progress of self-powered respiration monitoring systems
Jieyu Dai, Linlin Li, Bojing Shi*, Zhou Li*
Biosensors and Bioelectronics 2021, 113609.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

147. Engineering Bacteria-Activated Multifunctionalized Hydrogel for Promoting Diabetic Wound Healing‍
Yifei Lu, Haisheng Li, Jing Wang,* Mengyun Yao, Yuan Peng, Tengfei Liu, Zhou Li,* Gaoxing Luo,* and Jun Deng*

Advanced Functional Materials, 2021, 2105749.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

146. Ultrathin Stretchable Triboelectric Nanogenerators Improved by Postcharging Electrode Material
Weiyi Zhang, Qiang Liu, Shengyu Chao, Ruping Liu, Xi Cui, Yu Sun, Han Ouyang,* and Zhou Li*

ACS Applied Materials & Interfaces, 2021,13,36,42966–42976.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

145. Nanogenerator-based devices for biomedical applications‍
Mingjun Sun#, Zhe Li#, Chunyu Yang, Yujia Lv, Lin Yuan, Chenxi Shang, Shiyuan Liang, Bowen Guo, Yan Liu*, Zhou Li*, and Dan Luo*

Nano Energy, 2021,89,106461.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

144. Performance-enhanced and cost-effective triboelectric nanogenerator based on stretchable electrode for wearable SpO2 monitoring‍
Huamin Chen, Wei Yang, Cheng Zhang, Mingqiang Wu, Wenjie Li, Yuxiao Zou, Longfeng Lv, Hualiang Yu, Huizhen Ke, Ruping Liu, Yun Xu, Jun Wang* and Zhou Li*

Nano Research, 2021,15(3):2465–2471.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

143. A Bioresorbable Dynamic Pressure Sensor for Cardiovascular Postoperative Care
Han Ouyang#, Zhe Li#, Min Gu#, Yiran Hu, Lingling Xu, Dongjie Jiang, Sijing Cheng, Yang Zou, Yu Deng, Bojing Shi, Wei Hua,* Yubo Fan,* Zhou Li,* and Zhonglin Wang

Advanced Materials, 2021, 2102302.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

142. Self-Healing Functional Electronic Devices
Yansong Gai#, Hu Li#, and Zhou Li*
Small, 2021, 2101383.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

141. A multiple laser-induced hybrid electrode for flexible triboelectric nanogenerators

Huamin Chen, Wei Yang, Peiyu Huang,   Chenyu Li,   Yaqian Yang, Biao Zheng, Cheng Zhang, Ruping Liu, Yuliang Li, Yun Xu, Jun Wang* and Zhou Li *
Sustainable Energy & Fuels, 2021, 5, 3737.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

140. Self-Powered Controllable Transdermal Drug Delivery System
Yuan Yang, Lingling Xu, Dongjie Jiang, Bo Zhi Chen, Ruizeng Luo, Zhuo Liu, Xuecheng Qu, Chan Wang, Yizhu Shan, Yong Cui, Hui Zheng, Zhiwei Wang, Zhong Lin Wang, Xin Dong Guo,* and Zhou Li*

Advanced Functional Materials, 2021, 2104092.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

139. 基于纳米发电机的自驱动技术控制药物释放的研究进展
杨安平, 曹雨, 刘莹, 赵超超*, 李舟*
药学进展, 2021, 314-附页4.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

138. Recent progress in blue energy harvesting for powering distributed sensors in ocean‍

Tiancong Zhao, Minyi Xu, Xiu Xiao, Yong Ma, Zhou Li*, Zhong Lin Wang*

Nano Energy, 2021, 88, 106199. ESI highly cited

微信图片编辑_20190123112555.jpg

137. Stretchable, Self-Healing, and Skin-Mounted Active Sensor for Multipoint Muscle Function Assessment

Chan Wang,# Xuecheng Qu,# Qiang Zheng,# Ying Liu, Puchuan Tan, Bojing Shi, Han Ouyang, Shengyu Chao, Yang Zou, Chaochao Zhao, Zhuo Liu, Yusheng Li,* and Zhou Li*

ACS NANO,2021, 15, 10130-10140.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

136. Dynamic real-time imaging of living cell traction force by piezo-phototronic light nano-antenna array

Qiang Zheng#, Mingzeng Peng#, Zhuo Liu#, Shuyu Li, Rongcheng Han, Han Ouyang, Yubo Fan, Caofeng Pan, Weiguo Hu, Junyi Zhai*, Zhou Li*, Zhong Lin Wang*

Science Advances,2021, 7 : eabe7738.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

135. Accelerated Skin Wound Healing by Electrical Stimulation‍

Ruizeng Luo#, Jieyu Dai, Jiaping Zhang,* and Zhou Li*   

Advanced Healthcare Materials,2021, 2100557.ESI highly cited

微信图片编辑_20190123112555.jpg

134. Assistive devices for the people with disabilities enabled by triboelectric nanogenerators‍

Xuecheng Qu#, Ying Liu#, Zhuo Liu , Zhou Li*

JPhys Materials, 2021, 4, 034015.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

133. Self-powered Technology for Next-generation Biosensor

Han Ouyang#, Dongjie Jiang#, Zhong Lin Wang, Yubo Fan, Zhou Li*

Science Bulletin ,2021, 66, 1709-1712.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

132. ‍Recent progress in human body energy harvesting for smart bioelectronic system‍

Yang Zou#, Lin Bo, Zhou Li*

Fundamental Research, 2021, 1, 364–382.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

131. ‍An Ultra-simple Charge Supplementary Strategy for High Performance Rotary Triboelectric Nanogenerators

Hongqing Feng#, Yuan Bai#, Lei Qiao#, Zhe Li, Engui Wang, Shengyu Chao, Xuecheng Qu, Yu Cao, Zhuo Liu, Xi Han, Ruizeng Luo, Yizhu Shan, Zhou Li*

Small, 2021, 2101430.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

130. Flexible Supercapacitors Based on Graphene/Boron Nitride Nanosheets Electrodes and PVA/PEIGel Electrolytes‍

Chan Wang#, Kuan Hu#, Ying Liu, Ming-Rong Zhang, Zhiwei Wang and Zhou Li*

Materials, 2021, 14, 1955. Top 10 cited paper in the Section "Energy Materials"

微信图片编辑_20190123112555.jpg

129. ‍摩擦纳米发电机控制的药物递送系统用于肝癌治疗研究‍

赵超超#,李舟*

生命科学仪器, 2021 第19卷 / 2-4月刊.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

128. ‍A Stretchable, Self-Healable Triboelectric Nanogenerator as Electronic Skin forEnergy Harvesting and Tactile Sensing

Xi Han# , Dongjie Jiang#, Xuecheng Qu, Yuan Bai, Yu Cao,Ruizeng Luo and Zhou Li*

Materials, 2021, 14, 1689.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

127. ‍Self-powered pulsed direct current stimulation system for enhancing osteogenesis in MC3T3-E1
Yingzi Zhang#, Lingling Xu#, Zhuo Liu#, Xi Cui, Zhuo Xiang, Jinyu Bai, Dongjie Jiang, Jiangtao Xue, Chan Wang, Youxi Lin, Zhe Li, Yizhu Shan, YuanYang, Lin Bo *, Zhou Li*, Xiaozhong Zhou*
Nano Energy, 2021, 85, 106009.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

126. Combining Triboelectric Nanogenerator with Piezoelectric Effect for Optimizing Schottky Barrier Height Modulation
Luming Zhao, Hu Li, Jianping Meng, Yan Zhang, Hongqin Feng, Yuxiang Wu*, Zhou Li*
Science Bulletin, 2021, 66, 1409-1418.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

125. ‍Self-powerbility in Electrical Stimulation Drug Delivery System

Lingling Xu, Yuan Yang, Yukun Mao, Zhou Li*
Advanced Material Technologies, 2021, 2100055.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

124. ‍基于摩擦纳米发电机的电刺激方式对AgZnO纳米线抗菌性能的影响‍

田静静,张京家,李颖星,欧阳涵,李舟*

中国科学:技术科学, 2021, 7, 850-858. DOI: 10.1360/SST-2021-0017.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

123.Recent Progress of Nanogenerators Acting as Self-Powered Drug Delivery Devices

Chaochao Zhao, Xi Cui, Yuxiang Wu,* and Zhou Li*

Advanced Sustainable Systems, 2021, 2000268.

微信图片编辑_20190123112555.jpg
122. Progress and biomedical applications of MXenes

Jing Huang, Zhe Li, YuKun Mao, and Zhou Li*

Nano Select, 2021; 1-29.
微信图片编辑_20190123112555.jpg

121. Recent‍ advances of biomass carbon dots on syntheses, characterization, luminescence mechanism, and sensing applications
Ying Lou, Xinyu Hao, Lei Liao, kaiyou Zhang, shuoping Chenm Ziyuan Li, Jun Ou, Aimiao Qin*, and Zhou Li*

Nano Select, 2, 1117-1145.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

120. Triboelectric Nanogenerator Based on Degradable Materials
Shengyu Chao#, Han Ouyang#, Dongjie Jiang, Yubo Fan, and Zhou Li*

EcoMat, 2021; 3:e 12072.

微信图片编辑_20190123112555.jpg
Papers in 2020

119. High-Throughput and Self PoweredElectroporation System for Drug DeliveryAssisted by Microfoam Electrode.

Zhirong Liu, Xi Liang, Huanhuan Liu, Zhuo Wang, Tao Jiang, Yuanyuan Cheng, Mengqi Wu, Deli Xiang, Zhou Li, Zhong Lin Wang,* and Linlin Li*

ACS Nano, 2020, 14, 11, 15458

微信图片编辑_20190123112555.jpg

118. Refreshable Braille Display System Based on Triboelectric Nanogenerator and Dielectric Elastomer
Xuecheng Qu#, Xiu Ma#, Bojing Shi#, Hu Li, Li Zheng, Chan Wang, Zhuo Liu, Yubo Fan, Xiangyu Chen*, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang

Advanced Functional Materials, 2020, 2006612.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

117. Research progress of self-powered flexible biomedical sensors
Puchuan Tan, Chaochao Zhao, Yubo Fan*, Zhou Li*

Acta Physica Sinica, 2020, 69, 178704.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

116. Self-powered wearable electronics
Puchuan Tan#, Yang Zou#, Yubo Fan* and Zhou Li*

Wearable Technologies, 2020, 1, e5.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

115. Self-powered cardiovascular electronic devices and systems
Qiang Zheng, Qizhu Tang, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*

Nature Reviews Cardiology, 2021, 18, 7-21. ESI highly cited

微信图片编辑_20190123112555.jpg

114. A Stretchable Highoutput Triboelectric Nanogenerator Improved by MXene Liquid Electrode with High Electronegativity
Wen-Tao Cao#, Han Ouyang#, Wei Xin, Shengyu Chao, Chang Ma, Zhou Li*, Feng Chen*, and Ming-Guo Ma*

Advanced Functional Materials, 2020, 2004181.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

113. Recent Development of Implantable and Flexible Nerve Electrodes
Yue Shi#, Ruping Liu#, Liang He, Hongqing Feng, Ye Li*, Zhou Li*

Smart Materials in Medicine, 2020, 1, 131-147.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

112. Electrospun Scaffolds Containing Silver-Doped Hydroxyapatite with Antimicrobial Properties for Applications in Orthopedic and Dental Bone Surgery

Thomas E. Paterson#, Rui Shi #, Jingjing Tian#, Caroline J. Harrison, Mailys De Sousa Mendes, Paul V. Hatton*, Zhou Li*, and Ilida Ortega

Journal of Functional Biomaterials, 2020, 11, 58.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

111. 生物‍可降解能源器件及其应用

刘卓, 刘莹, 李虎, 王中林, 李舟*

科技导报, 2020, 9, 38.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

110. An effective self-powered strategy to endow titanium implant surface with associated activity of anti-biofilm and osteogenesis

Rui Shi, Jingshuang Zhang, Jingjing Tian, Chaochao Zhao, Zhe Li, Yingzi Zhang, Yusheng Li, Chengai Wu, Wei Tian*, and Zhou Li*

Nano Energy, 2020, 77, 105201.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

109. Triboelectric Nanogenerator Enhanced Schottky Nanowire Sensor for Highly Sensitive Ethanol Detection

Jianping Meng#, Hu Li#, Luming Zhao, Junfeng Lu, Caofeng Pan, Yan Zhang, and Zhou Li*

Nano Letters, 2020, 20, 4968-4974.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

108. Human Motion Driven Self-Powered Photodynamic System for Long-Term Autonomous Cancer Therapy

Zhuo Liu#, Lingling Xu#, Qiang Zheng#, Yong Kang, Bojing Shi, Dongjie Jiang, Hu Li, Xuecheng Qu, Yubo Fan*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*

ACS Nano, 2020, 14, 8074-8083.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

107. Electrical Stimulation for Nervous System Injury: Research Progress and Prospects
Yizhu Shan#, Hongqing Feng* and Zhou Li*

Acta Physico-Chimica Sinica, 2020, 36 (X), 2005038.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

106. Emerging Implantable Energy Harvesters and Self- Powered Implantable Medical Electronics
Dongjie Jiang#, Bojing Shi#, Han Ouyang, Yubo Fan, Zhong Lin Wang, and Zhou Li*
ACS Nano, 2020, 14, 6436-6448. ESI highly cited

微信图片编辑_20190123112555.jpg

105. Schottky-Contacted Nanowire Sensors

Jianping Meng and Zhou Li*
Advanced Materials, 2020, 32, 2000130.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

104. A flexible self-arched biosensor based on combination of piezoelectric and triboelectric effects
Yang Zou#, Jingwen Liao#, Han Ouyang, Dongjie Jiang, Chaochao Zhao, Zhe Li, Xuecheng Qu, Zhuo Liu, Yubo Fan, Bojing Shi*, Li Zheng* and Zhou Li*

Applied Materials Today, 2020, 20, 100699.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

103. Triboelectric-polarization-enhanced high sensitive ZnO UV sensor
Hu Li#, Luming Zhao#, Jianping Meng#, Caofeng Pan, Yan Zhang, Yaming Zhang, Zhuo Liu, Yang Zou, Yubo Fan*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*

Nano Today, 2020, 33, 100873.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

102. Nanogenerator-Based Self Powered Sensors for Wearable and Implantable Electronics
Zhe Li#, Qiang Zheng#, Zhong Lin Wang, and Zhou Li*
Research, 2020, 8710686. ESI highly cited

微信图片编辑_20190123112555.jpg

101.自驱动植入式能源收集器件的研究进展

李舟#*, 李喆#, 刘儒平*

集成技术, 2020, 9(1): 12-27.
微信图片编辑_20190123112555.jpg

100. A wearable noncontact free-rotating hybrid nanogenerator for self-powered electronics

Dongjie Jiang#, Han Ouyang#, Bojing Shi#, Yang Zou, Puchuan Tan, Xuecheng Qu, Shengyu Chao, Yuan Xi, Chaochao Zhao, Yubo Fan* and Zhou Li*

InfoMat, 2020,1-10.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

99. Self-Assembly of Constrained Cyclic Peptides Controlled by Ring Size

Kuan Hu, Wei Xiong, Chengjie Sun, Chan Wang, Jingxu Li, Feng Yin, Yixiang Jiang, Ming-Rong Zhang, Zhou Li*, Xinwei Wang* and Zigang Li*

CCS Chemistry, 2020, 2, 4251.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

98. A 25-year bibliometric study of implantable energy harvesters and self-powered implantable medical electronics researches

Dongjie Jiang#, Bojing Shi#, Han Ouyang, Yubo Fan, Zhong Lin Wang, Zhan-Ming Chen*, Zhou Li*

Materials Today Energy, 2020, 16, 100386.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

97. Flexible and Stretchable Dual Modes Nanogenerator for Rehabilitation Monitoring and Information Interaction

Zhuo Liu, Qiang Zheng, Yue Shi, Lingling Xu, Yang Zou, Dongjie Jiang, Bojing Shi, Xuecheng Qu, Hu Li, Han Ouyang, Ruping Liu, Yuxiang Wu*, Yubo Fan* and Zhou Li*

Journal of Materials Chemistry B, 2020, 8, 3647-3654.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

96. A hybrid biofuel and triboelectric nanogenerator for bioenergy harvesting

Hu Li, Xiao Zhang, Luming Zhao, Dongjie Jiang, Lingling Xu Zhuo Liu, Yuxiang Wu, Kuan Hu, Ming-Rong Zhang, Jiangxue Wang,* Yubo Fan*, and Zhou Li*

Nano-Micro Letters, 2020, 12, 50.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

95. Customization of Conductive Elastomer Based on PVA/PEI for Stretchable Sensor

Chan Wang#, Kuan Hu#, Chaochao Zhao, Yang Zou, Ying Liu, Xuecheng Qu,   Dongjie Jiang, Zhe Li, Ming-Rong Zhang, and Zhou Li*

Small, 2020, 1904758. ESI highly cited

微信图片编辑_20190123112555.jpg

94.Nestable arched triboelectric nanogenerator for large deflection biomechanical sensing and energy harvesting

Jingwen Liao, Yang Zou, Dongjie Jiang, Zezhi Liu, Xuecheng Qu, Zhe Li, Ruping Liu,
Yubo Fan
, Bojing Shi*, Zhou Li*, and Li Zheng*

Nano Energy, 2020, 69, 104417.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

93.The recent advances in self-powered medical information sensors

Luming Zhao#, Hu Li#, Jianping Meng, and Zhou Li*

InfoMat, 2020; 2:212–234. ESI highly cited

微信图片编辑_20190123112555.jpg
Papers in 2019

92.自驱动健康监测及生理功能调节器件的研究进展

李虎,赵璐明,李,倪凡,刘卓,刘儒平,樊瑜波*,李舟*

生物工程学报, 2019, 35(12): 2367-2385.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

91.Reversible Conversion between Schottky and Ohmic Contacts for Highly Sensitive, Multifunctional Biosensors

Luming Zhao#, Hu Li#, Jianping Meng#, Aurelia Chi Wang#, Puchuan Tan, Yang Zou, Zuqing Yuan, Junfeng Lu, Caofeng Pan, Yubo Fan, Yaming Zhang, Yan Zhang* Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*

Advanced Functional Materials, 2019, 30, 1907999.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

90.High-Throughput Identification and Screening of Single Microbial Cells by Nanobowl Array

Xiuyan Li#, Hongqing Feng#, Zhe Li#, Yue Shi, Jingjing Tian, Chaochao Zhao, Min Yu, Zhuo Liu, Hu Li, Bojing Shi,   Qian Wang, Luhai Li, Dongshu Wang, Li Zhu*, Ruping Liu*, and Zhou Li*

ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11, 44933-44940.

微信图片编辑_20190123112555.jpg
微信图片编辑_20190123112555.jpg

88. ‍ ‍Release of Ag/ZnO Nanomaterials and Associated Risks of a Novel Water Sterilization Technology

Chengfang Pang#, Aiga Mackevica, Jingjing Tian, Hongqing Feng, Zhou Li*, and Anders Baun*

Water, 2019.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

87. ‍ ‍Research Highlights in the Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems

Zhou Li*, Zhong Lin Wang*
Advanced Functional Materials, 2019, 29, 1906059.

Acknowledgement contribution of Dr. Qiang Zheng and Dongjie Jiang for the "Science tree".

微信图片编辑_20190123112555.jpg

86.A wearable system based on core-shell structured peptide-Co9S Supercapacitor and triboelectric nanogenerator‍‍   ‍ ‍

Wei Xiong#, Kuan Hu#, Zhe Li#, Yixiang Jiang, Zigang Li*, Zhou Li*, and Xinwei Wang*
Nano Energy, 2019, 66, 104149.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

84. Fabrication of Concentric Carbon Nanotube Rings and Their Application on Regulating Cell Growth

Hu Li#, Luming Zhao, Weibo Zhu, Xuecheng Qu, Chan Wang, Ruping Liu, Yubo Fan*, and Zhou Li*
ACS Omega, 2019, 4, 16209-16216.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

83. Honeycomb Structure Inspired Triboelectric Nanogenerator for Highly Effective Vibration Energy Harvesting and Self Powered Engine Condition Monitoring"

Xiu Xiao#, Xiangqian Zhang#, Siyuan Wang, Han Ouyang, Pengfei Chen, Liguo Song, Haichao Yuan, Yulong Ji, Peihong Wang, Zhou Li*, Minyi Xu*, and Zhong Lin Wang*

Advanced Energy Materials, 2019, 9, 1902460.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

82.A Battery-Like Self-Charge Universal Module for Motional Energy Harvest

Puchuan Tan#, Qiang Zheng#, Yang Zou#, Bojing Shi, Dongjie Jiang, Xuecheng Qu, Han Ouyang, Chaochao Zhao, Yu Cao, Yubo Fan, Zhong Lin Wang, and Zhou Li*

Advanced Energy Materials, 2019, 9, 1901875.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

81.Novel porous Ti35Zr28Nb scaffolds fabricated by powder metallurgy with excellent osteointegration ability for bone-tissue engineering applications

Wei Xu#, Jingjing Tian#, Zhuo Liu#, Xin Lu*, Muhammad Dilawer Hayat, Yu Yan, Zhou Li, Xuanhui Qu, and Cuie Wen

Materials Science & Engineering C, 2019, 105, 110015.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

80.Recent progress of nanogenerators acting as biomedical sensors in vivo

Jinyan Sun#, Anping Yang#, Chaochao Zhao#,Fang Liu, and Zhou Li*

Science Bulletin, 2019, 64, 1336-1347.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

79.Direct muscle stimulation using diode-amplified triboelectric nanogenerators (TENGs)

Hao Wang#, Jiahui Wang, Tianyiyi He, Zhou Li#, and Chengkuo Lee#

Nano Energy, 2019, 63, 103844.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

78.Porous Ti-10Mo alloy fabricated by powder metallurgy for promoting bone regeneration

Wei Xu#, Zhuo Liu#, Xin Lu*, Jingjing Tian, Gang Chen, Bowen Liu, Zhou Li, Xuanhui Qu, and Cuie Wen

SCIENCE CHINA Materials, 2019, 62(7): 1053–1064.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

77. A bionic stretchable nanogenerator for underwater sensing and energy harvesting

Yang Zou #, Puchuan Tan#, Bojing Shi#, Han Ouyang, Dongjie Jiang, Zhuo Liu, Hu Li, Min Yu, Chan Wang, Xuecheng Qu, Luming Zhao, Yubo Fan*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*

Nature Communications, 2019, 10:2695. ESI highly cited, ESI hot paper

微信图片编辑_20190123112555.jpg

76. Fabrication and performance test of biodegradable supercapacitor

Hu Li# , Yubo Fan*, Zhou Li*

MRS Advances , 2019.253.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

75. Body-Integrated Self-Powered System for Wearable and Implantable Application

Bojing Shi#, Zhuo Liu#, Qiang Zheng#, Jianping Meng, Han Ouyang, Yang Zou, Dongjie Jiang, Xuecheng Qu, Min Yu, Luming Zhao, Yubo Fan*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*

ACS Nano,2019 13, 6017-6024.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

74. Symbiotic cardiac pacemaker

Han Ouyang#, Zhuo Liu#, Ning Li#, Bojing Shi#, Yang Zou, Feng Xie, Ye Ma, Zhe Li, Hu Li, Qiang Zheng , Xuecheng Qu, Yubo Fan, Zhong Lin Wang*, Hao Zhang*, and Zhou Li*

Nature Communications, 2019 10:1821. ESI highly cited

微信图片编辑_20190123112555.jpg

73. Piezoelectric Nanotopography Induced Neuron-Like Differentiation of Stem Cells

Xiaodi Zhang#, Xin Cui#, Diancan Wang, Shu Wang, Zhirong Liu, Gengrui Zhao, Yan Zhang, Zhou Li*, Zhong Lin Wang*, and Linlin Li*

Advanced Functional Materials, 2019, 29, 1900372.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

72. Self-Powered Distributed Water Level Sensors Based on Liquid–Solid Triboelectric Nanogenerators for Ship Draft Detecting

Xiangqian Zhang#, Min Yu#, Ziran Ma#, Han Ouyang, Yang Zou, Steven L. Zhang, Hukai Niu, Xinxiang Pan, Minyi Xu*, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*
Advanced Functional Materials, 2019, 29, 1900327.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

71.Self-powered implantable electrical stimulator for osteoblasts' proliferation and differentiation

Jingjing Tian#, Rui Shi#, Zhuo Liu, Han Ouyang, Min Yu, Chaochao Zhao, Yang Zou, Dongjie Jiang, Jingshuang Zhang, and Zhou Li*
Nano Energy, 2019, 59 705-714.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

70.Wearable and Implantable Triboelectric Nanogenerators

Zhuo Liu, Hu Li, Bojing Shi, Yubo Fan,* Zhong Lin Wang,* and Zhou Li*
Advanced Functional Materials, 2019, 29, 1808820. ESI highly cited

微信图片编辑_20190123112555.jpg

69. High Power Density Tower-like Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Arbitrary Directional Water Wave Energy

Minyi Xu#, Tiancong Zhao#, Chuan Wang, Steven L. Zhang, Zhou Li, Xinxiang Pan, and Zhong Lin Wang*

ACS Nano, 2019. 13, 1932-1939. ESI highly cited

微信图片编辑_20190123112555.jpg

68. Elastic Cu@PPy sponge for hybrid device with energy conversion and storage

Zhe Li#, Kuan Hu#, Mengyan Yang#, Yang Zou#, Jinbin Yang, Min Yu, Huaying Wang, Xuecheng Qu,Puchuan Tan, Chan Wang, Xuechang Zhou*, and Zhou Li*
Nano Energy, 2019, 58, 852-861.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

67. Self-Powered Intracellular Drug Delivery by a Biomechanical Energy-Driven Triboelectric Nanogenerator

Zhirong Liu#, Jinhui Nie#, Bin Miao, Jiadong Li*, Yuanbo Cui, Shu Wang, Xiaodi Zhang, Gengrui Zhao, Yongbo Deng, Yihui Wu, Zhou Li, Linlin Li*, and Zhong Lin Wang*
Advanced Materials, 2019, 31, 1807795. ESI highly cited

微信图片编辑_20190123112555.jpg

66. Highly Effcient In Vivo Cancer Therapy by an Implantable Magnet Triboelectric Nanogenerator

Chaochao Zhao#, Hongqing Feng#, Lijun Zhang#, Zhe Li, Yang Zou, Puchuan Tan, Han Ouyang, Dongjie Jiang, Min Yu, Chan Wang, Hu Li, Lingling Xu, Wei Wei*, and Zhou Li*
Advanced Functional Materials, 2019, 29, 1808640.

微信图片编辑_20190123112555.jpg

65. Fully Bioabsorbable Capacitor as an Energy Storage Unit for Implantable Medical Electronics

Hu Li#, Chaochao Zhao#, Xinxin Wang, Jianping Meng, Yang Zou, Sehrish Noreen, Luming Zhao, Zhuo Liu, Han Ouyang, Puchuan Tan, Min Yu, Yubo Fan,* Zhong Lin Wang,* and Zhou Li*

Advanced Science, 2019, 6, 1801625. ESI highly cited

微信图片编辑_20190123112555.jpg

64. A highly-sensitive wave sensor based on liquid-solid interfacing triboelectric nanogenerator for smart marine equipment

Minyi Xu#, Song Wang#, Steven L. Zhang#, Wenbo Ding, Phan Trung Kien, Chuan Wang, Zhou Li, Xinxiang Pan, and Zhong Lin Wang

Nano Energy, 2019, 57, 574-580. ESI highly cited

ABUIABACGAAgyo284QUo-Mv9xgUwyAQ4yAI

63. Transcatheter Self-Powered Ultrasensitive Endocardial Pressure Sensor

Zhuo Liu#, Ye Ma#, Han Ouyang#, Bojing Shi#, Ning Li, Dongjie Jiang, Feng Xie, Dan Qu, Yang Zou, Yue Huang, Hu Li, Chaochao Zhao, Puchuan Tan, Min Yu, Yubo Fan*, Hao Zhang*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*

Advanced Functional Materials, 2019, 29, 1807560. ESI highly cited

ABUIABAEGAAgqKz53wUo-b7T2QYw6gU41QM
Papers in 2018


62. Photothermally tunable biodegradation of implantable triboelectric nanogenerators for tissue repairing

Zhe Li#, Hongqing Feng#, Qiang Zheng, Hu Li, Chaochao Zhao, Han Ouyang, Sehrish Noreen, Min Yu, Fan Su, Ruping Liu, Linlin Li*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*

Nano energy, 2018, 54, 390-399.

ABUIABACGAAg1KDf3gUogLPhuAIwhgU4swQ

61.Wearable Wire-Shaped Symmetric Supercapacitors Based on Activated Carbon Coated Graphite Fibers

Chan Wang#, Kuan Hu#, Wenjian Li, Huaying Wang, Hu Li, Yang Zou, Chaochao Zhao, Zhe Li, Min Yu, Puchuan Tan, and Zhou Li*

ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10 (40), 34302-34310.

ABUIABACGAAg-J233QUo_MOt0wIwhAQ4qAM

60. Black phosphorus nanosheets passivation using a tripeptide
Huaying Wang#, Kuan Hu#, Zhe Li#, Chan Wang, Zigang Li*,and Zhou Li*

Small, 2018, 801701.

ABUIABAEGAAgkKiV2gUolLv3jAQwkwQ46QM

59.Assessment of extracellular matrix modulation of cell traction force by using silicon nanowire array

Hongqing Feng#, Han Ouyang#, Mingzeng Peng#, Yiming Jin, Yalan Zhang, Zhuo Liu, Yang Zou, Chaochao Zhao, Yubo Fan, Junyi Zhai*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*.

Nano Energy, 2018, 50, 504-512.

ABUIABAEGAAg_Nfe2AUomPGdmAcwjAY4pAM

58. Large-Scale Fabrication of Ordered Monolayer Self-assembly of Polystyrene Submicron Spheres

Xiuyan Li#, Zhe Li, Fenlan Xu, Yan Yan, Wei Wang, Luhai Li, Ruping Liu* and Zhou Li*.

Applied Sciences in Graphic Communication and Packaging, 2018.
ABUIABACGAAgoLqV2gUosOCJigcwswQ44wE

57.‍An antibacterial platform based on capacitive carbon-doped TiO2 nanotubes after direct or alternating current charging.

Guomin Wang#, Hongqing Feng#, Liangsheng Hu, Weihong Jin, Qi Hao, Ang Gao, Xiang Peng, Wan Li, Kwok-Yin Wong, Huaiyu Wang*, Zhou Li*, and Paul K. Chu*.

Nature Communications, 2018, 9: 2055.

ABUIABAEGAAgx4Cb2AUooIWY6wcwnAQ4zQI

56.Tuning peptide self-assembly by an in-tether chiral center

Kuan Hu#, Yixiang Jiang#, Wei Xiong, Hu Li, Pei-Yu Zhang, Feng Yin, Qianling Zhang, Hao Geng, Fan Jiang*, Zhou Li*, Xinwei Wang*, and Zigang Li*.

Science Advances. 2018, 4: eaar5907.

ABUIABAEGAAgmrXl1wUogvfXxAEw3gU4mgM

55. Implantable Energy Harvesting Devices

Bojing Shi#, Zhou Li*, and Yubo Fan*.

Advanced Materials, 2018, 1801511. ESI highly cited

ABUIABACGAAglpTq2gUovPjYOTCZBziFAw

54. Fully Bioabsorbable Natural-Materials-Based Triboelectric Nanogenerators

Wen Jiang#, Hu Li#, Zhuo Liu#, Zhe Li, Jingjing Tian, Bojing Shi, Yang Zou, Han Ouyang, Chaochao Zhao, Luming Zhao, Rong Sun, Hairong Zheng, Yubo Fan*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*.

Advanced Materials, 2018, 30, 1801895. ESI highly cited

ABUIABACGAAg9sDR2QUo84WUwAYwrwM4iwM

53.Alkali Metal Chlorides Based Hydrogel as Eco-Friendly Neutral Electrolyte for Bendable Solid-State Capacitor

Hu Li#, Xinxin Wang, Wen Jiang, Haoyu Fu, Xiaoqiang Liang, Ke Zhang, Zhe Li, Chaochao Zhao, Hongqing Feng, Jia Nie, Ruping Liu, Gang Zhou, Yubo Fan*, and Zhou Li*.

Advanced Materials Interfaces, 2018, 1701648.

ABUIABAEGAAgi9uG1wUo5PbAmwEwmAU45AQ

52.Triboelectric nanogenerator enhanced multilayered antibacterial nanofiber air filters for efficient removal of ultrafine particulate matter

Guang Qin Gu#, Chang Bao Han#, Jing Jing Tian#, Tao Jiang, Chuan He, Cun Xin Lu, Yu Bai, Jin Hui Nie, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*.

Nano Research, 2018, 11, 4090-4101.

ABUIABAEGAAgrtyG1wUo9MCtXTD8BDiqAw

51. ‍Microstructure and Thermal Stability of Cu/Zr 0.3 Al 0.7 N/Zr 0.2 Al 0.8 N/Al 34 O 60 N 6 Cermet-based Solar Selective Absorbing Coatings

Jianping Meng#*, Ruirui Guo, Hu Li, Luming Zhao, Xiaopeng Liu, and Zhou Li*.

Applied Surface Science, 2018, 400, 932-938.

ABUIABAEGAAg_tyG1wUo2u2tywcwzAU45wM

50.Nanogenerator for Biomedical Applications

Hongqing Feng#, Chaochao Zhao, Puchuan Tan, Ruping Liu, Xin Chen, and Zhou Li*.

Advanced Healthcare Materials, 2018, 1701298. ESI highly cited

ABUIABAEGAAg19_G1wUouN3IgwMw9gM4jQQ

49.Piezoelectric Nanofibrous Scaffolds as in Vivo Energy Harvesters for Modifying Fibroblast Alignment and Proliferation in Wound Healing

Wang Aochen#, Liu Zhuo#, Hu Ming*, Wang Chenchen, Zhang Xiaodi, Shi Bojing, Fan Yubo, Cui Yonggang, Li Zhou*, and Ren Kailiang*.

Nano Energy, 2018, 43, 63-71.

ABUIABAEGAAg1OGG1wUogr6R4gQwywU48gM
Papers in 2017

48.纳米发电机与自驱动植入式电子医疗系统的研究进展

欧阳涵#, 曲学铖#, 石波璟#, 李舟*.

生命科学仪器, 2017,15(06):3-14.

ABUIABACGAAgzeCG1wUo2YHD3AUwxAU4xgU

47. Self-Powered Pulse Sensor for Antidiastole of Cardiovascular Disease

Han Ouyang#, Jingjing Tian#, Guanglong Sun#, Yang Zou, Zhuo Liu, Hu Li, Luming Zhao, Bojing Shi, Yubo Fan, Yifan Fan*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*.

Advanced Materials, 2017, 1703456. ESI highly cited

ABUIABAEGAAg0buG1wUoyqa1hAEwoAs4wgY

46.Energy Harvesting from the Animal/Human Body for Self-Powered Electronics

Canan Dagdeviren#, Zhou Li#, and Zhong Lin Wang*.

Annual Review of Biomedical Engineering, 2017, 19, 85–108.
ABUIABAEGAAgob2G1wUosKqMpwcwvwU43wM

45. Influence of the Aluminum Content on Structure and Optical Properties of Zr 1-x Al x N Films

Jianping Meng#*, Ke Zhang , Xiaopeng Liu, Zhiqiang Fu, and Zhou Li*.

Vacuum, 2017, 145, 268-271.

ABUIABAEGAAg5r6G1wUo5NnF9wUwyQQ4oAM

44. Antibacterial Composite Film-Based Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Walking Energy

Guang Qin Gu#, Chang Bao Han#, Jing Jing Tian#, Cun Xin Lu, Chuan He, Tao Jiang, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*.

ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9(13):11882-11888.

ABUIABAEGAAgk8CG1wUo0LOizQMwmgQ4rAQ

43. Fabrication of a Spontaneously Bent ZnO Nanowire with Asymmetrical Dots by UV Irradiation

Xinxin Wang#, Zhipeng Li#, Xin Cao#, Zhiwei Wang*, and Zhou Li*.

RSC Advances, 2017, 7, 38014-38018

ABUIABAEGAAgucGG1wUopf2wlAYw3gc4zgQ

42. The Modulation Effect of The Convexity of Silicon Topological Nanostructures on the Growth of Mesenchymal Stem Cells

Yang Zou#, Hongqing Feng#, Han Ouyang, Yiming Jin, Min Yu, Zhuo Liu, and Zhou Li*.

RSC Advances, 2017, 7, 16977-16983.

ABUIABAEGAAgw8KG1wUo9LHR0QMw9AM45wI

41. Flexible Piezoelectric Nanogenerator in Wearable Self-powered Active Sensor for Respiration and Healthcare Monitoring

Zhuo Liu#, Shu Zhang#, Yiming Jin#, Han Ouyang, Yang Zou, Xinxin Wang, Lixin Xie*, and Zhou Li*.

Semiconductor Science and Technology, 2017, 32, 064004(7pp).

ABUIABAEGAAg38OG1wUo7J288gMw2gM4ogM

40. Long-term Antibacterial Characteristics and Cytocompatibility of Titania nanotubes Loaded with Au Nanoparticles Without Photocatalytic Effects

Guomin Wang#, Hongqing Feng*, Weihong Jin, Ang Gao, Xiang Peng, Wan Li, Hao Wu, Zhou Li, and Paul K. Chu*.

Applied Surface Science, 2017, 414, 230-237.

ABUIABAEGAAgocWG1wUo_pjyQzCfBTjABA

39. Recent Progress on Piezoelectric and Triboelectric Energy Harvesters in Biomedical Systems

Qiang Zheng#, Bojing Shi, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang.

Advanced Science (Weinh), 2017, 1700029. ESI highly cited

ABUIABAEGAAgssaG1wUomNLViQMwlwM4pgM

38. A Self-powered Sterilization System With Both Instant and Sustainable Anti-bacterial Ability

Jingjing Tian#, Hongqing Feng#, Ling Yan#, Min Yu, Han Ouyang, Hu Li, Wen Jiang, Yiming Jin, Guang Zhu, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang.

Nano Energy, 2017, 36, 241-249.

ABUIABAEGAAgxceG1wUomPLRcjD0Azj9AQ

37. 基于摩擦纳米发电机的自驱动计步传感器

刘岩#,   欧阳涵,   刘卓,   邹洋,   赵璐明,   田静静, 黎 鸣, 江 文, 李 舟*.

电子科技大学学报, 2017.

ABUIABAEGAAg_8mG1wUo0Pio0gIwoAM4xQI

36. 基于摩擦纳米发电机的自驱动植入式电子医疗器件的研究

刘卓#, 欧阳涵, 邹洋, 郑强, 石波璟, 田静静 ,李舟*.

中国科学:技术科学, 2016,46, 044605.

ABUIABAEGAAgi8yG1wUo4s7G1QcwmgM4ugI

35. 生命不止,能量不息——植入式摩擦纳米发电机的研究与应用

刘卓#, 王玲, 李虎, 邹洋, 石波璟, 欧阳涵, 李舟*.

科技导报, 2017, 35(2): 65-71.

ABUIABAEGAAg8s6G1wUoj8TquAEw-gM45gM
Papers in 2016

34. A Packaged Self-Powered System with Universal Connectors Based on Hybridized Nanogenerators

Bojing Shi#, Qiang Zheng#, Wen Jiang, Ling Yan, Xinxin Wang, Hong Liu, Yan Yao, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*.

Advanced Materials, 2016, 28, 846–852.

ABUIABAEGAAgraKG1wUoxciH0gYwwQQ44QM

33. Rutile Nanorod/Anatase Nanowire Junction Array as Both Sensor and Power Supplier for High-Performance, Self-Powered, Wireless UV Photodetector

Xin Yu, Zhenhuan Zhao, Jian Zhang, Weibo Guo, Jichuan Qiu, Deshuai Li, Zhou Li,
Xiaoning Mou, Linlin Li*, Aixue Li* and Hong Liu*

Small, 2016, 20, 2759–2767.

ABUIABAEGAAg7s6y8gUo6uTqnwIw5w041Qk

32. Thermo-Driven Evaporation Self-Assembly and Dynamic Analysis of Homocentric Carbon Nanotube Rings

Hu Li#, Han Ouyang#, Min Yu, Nan Wu, Xinxin Wang, Wen Jiang, Zhuo Liu, Jingjing Tian, Yiming Jin, Hongqin Feng, Yubo Fan*, and Zhou Li*.

Small, 2016, 1603642.

ABUIABAEGAAgg6WG1wUonpXbhwEwjAY4xwM

31. Biodegradable Triboelectric Nanogenerator As a Life-time Designed Implantable Power Source

Qiang Zheng#, Yang Zou, Yalan Zhang, Zhuo Liu, Bojing Shi, Xinxin Wang, Yiming Jin, Han Ouyang, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*.

Science Advances, 2016, 2, e1501478. ESI highly cited

ABUIABAEGAAg4aiG1wUonM_fqwYw6AY4kwU

30. A size-unlimited surface microstructure modification method for achieving high performance triboelectric nanogenerator

Luming Zhao#, Qiang Zheng#, Han Ouyang, Hu Li, Ling Yan, Bojing Shi, and Zhou Li*.

Nano Energy, 2016, 28, 172-178.

ABUIABAEGAAg9aqG1wUo1NSFzAEwswU47wM

29. Robust Multilayered Encapsulation for High-Performance Triboelectric Nanogenerator in Harsh Environment

Qiang Zheng#, Yiming Jin#, Zhuo Liu#, Han Ouyang, Hu Li, Bojing Shi, Wen Jiang, Hao Zhang, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang.

ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 26697-26703.


ABUIABAEGAAgka6G1wUossj26QIwsAQ4xAM

28. Self-Powered, One-Stop, and Multifunctional Implantable Triboelectric Active Sensor for Real-Time Biomedical Monitoring

Ye Ma#, Qiang Zheng#, Yang Liu#, Bojin Shi, Xiang Xue, Weiping Ji, Zhuo Liu, Yiming Jin, Yang Zou, Zhao An, Wei Zhang, Xinxin Wang, Wen Jiang, Zhiyun Xu, Zhong Lin Wang*, Zhou Li*, and Hao Zhang*.

Nano Letters, 2016, 2016, 16, 10, 6042–6051.

ABUIABAEGAAggrCG1wUo6rCx2AQw4AQ43AI

27. Hierarchical Nested-network Porous Copper Fabricated By One Step Dealloying For Glucose Sensing

Xuequan Li#, Baisheng Huang, Cuicui Qiu, Zhou Li, Li Hua Shao*, and Hong Liu*.

Journal of Alloys and Compounds, 2016, 681, 109-114.

ABUIABAEGAAgmLKG1wUopO-n0wQwjwM4tAI

26. In Vivo Self-Powered Wireless Cardiac Monitoring via Implantable Triboelectric Nanogenerator

Qiang Zheng#, Hao Zhang#, Bojing Shi#, Xiang Xue, Zhuo Liu, Yiming Jin, Ye Ma, Yang Zou, Xinxin Wang, Zhao An, Wei Tang, Wei Zhang, Fan Yang, Yang Liu, Xilong Lang, Zhiyun Xu*, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*.

ACS Nano, 2016, 10, 6510−6518.

ABUIABAEGAAglLOG1wUo6MbahAUwsAQ4wQM

25. Construction of a 3D rGO–collagen Hybrid Scaffold for Enhancement of The Neural Differentiation of Mesenchymal Stem Cells

Weibo Guo, Shu Wang,   Xin Yu, Jichuan Qiu, Jianhua Li, Wei Tang, Zhou Li,   Xiaoning Mou,*   Hong Liu* and Zhonglin Wang

Nanoscale, 2016, 8, 18971904.

ABUIABAEGAAgirjF9AUohKzqiAMw_wg4jwo

24. Biocide-Free Antifouling on Insulating Surface by Wave-Driven Triboelectrification-Induced Potential Oscillation

Xue Jiao Zhao#, Jing Jing Tian#, Shuang Yang Kuang, Han Ouyang, Ling Yan, Zhong Lin Wang*, Zhou Li*, and Guang Zhu*.

Advanced Materials Interfaces, 2016, 1600187.

ABUIABAEGAAg-raG1wUoyoeqoAEwhAY4yAU
Papers in 2015

23. High-Resolution Dynamic Pressure Sensor Array Based on Piezo-phototronic Effect Tuned Photoluminescence Imaging

Mingzeng Peng#, Zhou Li#, Caihong Liu, Qiang Zheng, Xieqing Shi, Ming Song, Yang Zhang, shiyu Du, Junyi Zhai*, and Zhong Lin Wang*.

ACS Nano, 2015, 9, 3, 3143-3150.

ABUIABACGAAgkPqF1wUogOvXxwMwwQY4pQU

22. Implantable Self-Powered Low-Level Laser Cure System for Mouse Embryonic Osteoblasts' Proliferation and Differentiation

Wei Tang#, Jingjing Tian#, Qiang Zheng, Lin Yan, Jiangxue Wang, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*.

ACS Nano, 2015, 9 ,8, 7867-7873.

ABUIABAEGAAgxIuG1wUovuKfhQEwpwQ4uAM

21. Bioinspired Highly Electrically Conductive Graphene–epoxy Layered Composites

Peng Ming#, Yuanyuan Zhang#, Jianwen Bao, Gang Liu, Zhou Li, Lei Jianga, and Qunfeng Cheng*.

RSC Advances, 2015, 5, 22283-22288.

ABUIABACGAAgg46G1wUoutnmwQIw1Ac4mAc

20. Piezoelectric-Enhanced Oriented Cobalt Coordinated Peptide Monolayer with Rectification Behavior

Xinxin Wang#, Wen Jiang#, Qiang Zheng, Ling Yan, Yiming Jin, Changbao Han, Jie Zhuang, Hong Liu, and Zhou Li*.

Small, 2015, 37, 4864–4869.

ABUIABAEGAAgj5eG1wUoyMb98gYw9AM46QI

19. Quantification of Cell Traction Force of Osteoblast Cells Using Si Nanopillar-Based Mechanical Sensor

Yiming Jin#, Yalan Zhang#, Han Ouyang, Mingzeng Peng, Junyi Zhai* and Zhou Li*.

Sensors and Materials, 2015, 27, 11, 1071-1077.

ABUIABACGAAg65iG1wUo9aWZswQw3Ag41Ac

18. Triboelectrification Induced UV Emission From Plasmon Discharge

Chang Bao Han#, Chi Zhang#, Jingjing Tian, Xiaohui Li, Limin Zhang, Zhou Li, and Zhong Lin Wang*.

Nano Research, 2015, 8(1), 219–226.

ABUIABAEGAAgg5qG1wUolOX2azCpBDjkAg
Papers in 2014

17. ‍In Vivo Powering of Pacemaker by Breathing-driven Implanted Triboelectric Nanogenerator

Qiang Zheng#, Bojing Shi, Fengru Fan, Xinxin Wang, Ling Yan, Weiwei Yuan, Sihong Wang, Hong Liu, ZhouLi*, and Zhong Lin Wang*.

Advanced Materials, 2015, 26(33):5851-5856. ESI highly cited

ABUIABACGAAg796F1wUokKvb_gIwsQM49AE

16. 在遗传学教学中加强学生科研素质培养

宋崴,贾潇凌,李舟

教育教学论坛, 2014, 49, 45-16.

15. Ag Nanoparticle-ZnO Nanowire Hybrid Nanostructures as Enhanced and Robust Antimicrobial Textiles Via a Green Chemical Approach

Zhou Li#, Haoying Tang#, Weiwei Yuan#, Wei Song, Yongshan Niu, Ling Yan, Min Yu, Ming Dai, Siyu Feng, Menghang Wang, Tengjiao Liu, Peng Jiang, Yubo Fan*, and Zhong Lin Wang*.

Nanotechnology, 2014, 25, 145702.

ABUIABAEGAAg-fCF1wUo6OWkdjCbBzinBQ
Papers before 2014

14. Titanium Dioxide Nanoparticles Induced Proinflammation of Primary Cultured Cardiac Myocytes of Rat

Wei Song#, Jiangxue Wang, Meili Liu, Ping Li, Gang Zhou, Zhou Li, and Yubo Fan*.

Journal of Nanomaterials, 2013, Article ID 349140.

Papers before 2014

14. Titanium Dioxide Nanoparticles Induced Proinflammation of Primary Cultured Cardiac Myocytes of Rat

Wei Song#, Jiangxue Wang, Meili Liu, Ping Li, Gang Zhou, Zhou Li, and Yubo Fan*.

Journal of Nanomaterials, 2013, Article ID 349140.

13. In Vivo Delivery of Atoh1 Gene to Rat Cochlea Using a Dendrimer-Based Nanocarrier

Nan Wu#, Min Li#, Zhiting Chen, Xiaobing Zhang, Huizhan Liu, Zhou Li, Weiwei Guo, Lidong Zhao, Lili Ren, Jianan Li, Haijin Yi, Dong Han, Weiyan Yang, Yan Wu*, and Shiming Yang*

Journal of Biomedical Nanotechnology, 2013, Vol. 9, 1736–1745.

12. Effect of Gold/Fe3O4Nanoparticles on Biocompatibility and Neural Differentiation of Rat Olfactory Bulb Neural Stem Cells

Menghang Wang#, Zhou Li#, Huiting Qiao, Luoping Chen, and Yubo Fan*.

Journal of Nanomaterials, 2013, Article ID 867426.

11. Silicon Nanowire-Based Methodology for Quantifying Single Cell Traction Force

Y.S. Niu# L. Yan, M. Dai, X. Li, S.Y. Feng, F. Xue, Y.B. Fan*, and Z. Li*.

World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, IFMBE Proceedings, 2012, 39, 282–285.

10. Biocompatible Single-Crystal Selenium Nanobelt Based Nanodevice as a Temperature-Tunable Photosensor

Yongshan Niu#, Aimiao Qin#, Wei Song, Menghang Wang, Xuenan Gu, Yangfei Zhang, Min Yu, Xiaoguang Zhao, Ming Dai, Ling Yan, Zhou Li*, and Yubo Fan*.

Journal of Nanomaterials, 2012, Article ID 384671.

9. Muscle-driven In Vivo Nanogenerator

Zhou Li#, Guang Zhu#, Rusen Yang, Aurelia C. Wang, and Zhong Lin Wang*.

Advanced Materials, 2010, 22, 2534–2537.

8. Supersensitive, Fast-response Nanowire Sensors by Using Schottky Contacts

Youfan Hu#, Jun Zhou, Ping-Hung Yeh, Zhou Li, Te-Yu Wei, and Zhong Lin Wang*.

Advanced Materials, 2010, 22, 3327–3332.

7. Quantifying the Traction Force of a Single Cell by Aligned Silicon Nanowire Array

Zhou Li#, Jinhui Song, Giulia Mantini, MingYen Lu, Hao Fang, Christian Falconi, Lih-Juann Chen, and Zhong Lin Wang*.

Nano Letters, 2009, Vol. 9, No. 10 3575-3580.

6. Schottky-Gated Probe-Free ZnO Nanowire Biosensor

Ping-Hung Yeh#, Zhou Li#, and Zhong Lin Wang*.

Advanced Materials, 2009, 21, 4975–4978.

5. Cellular Level Biocompatibility and Biosafety of ZnO Nanowires

Zhou Li#, Rusen Yang, Min Yu, Fan Bai, Cheng Li, and Zhong Lin Wang*.

Journal of Physical Chemistry C, 2008, 112 (51), 20114-20117.

4. Single-Crystal Mesoporous ZnO Thin Films Composed of Nanowalls

Xudong Wang#, Yong Ding, Zhou Li, Jinhui Song, and Zhong Lin Wang*.

Journal of Physical Chemistry C, 2008, 113 (5), 1791-1794.

3. Enhancing the Photon- and Gas-Sensing Properties of a Single SnO2 Nanowire Based Nanodevice by Nanoparticle Surface Functionalization

Qin Kuang#, ChangShi Lao, Zhou Li, YuZi Liu, ZhaoXiong Xie*, LanSun Zheng, and Zhong Lin Wang*.

Journal of Physical Chemistry C, 2008, 112, 11539–11544.

2. Rapid Photoresponse of Single-Crystalline Selenium Nanobelts

Aimiao Qin#, Zhou Li, Rusen Yang, Yudong Gu, Yuzi Liu, and Zhong Lin Wang*.

Solid State Communications, 2008, 148, 145–147.

1.Relationship of JAK2 V617F Mutation and Myeloproliferative Disorder

LI Zhou#, Zhu Ping*.

白血病·淋巴瘤, 2006,Vol. 16, Issue(1):70-72.

Notice to the web visitors:

Notice to the web visitors:

副标题

Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.

Yard 8, Yangyandong 1st Road, Yanqi Development Zone, Yanqi Town, Huairou District, Beijing
Nanoenergy and Biosystem lab@binn.cas
+86-010-8285 4762
Copyright © Zhou Li,  Xuecheng Qu, Han Ouyang, Jiangtao Xue, Engui Wang