Nanoenergy and Biosystem Lab

Faculty and Postdocs

Faculty and Postdocs

副标题

Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems, Chinese Academy of Sciences
图文展示
ABUIABACGAAgufTtzQUo3LaK-AUwgAc4iQk

Hongqing Feng

Position: Associate Professor

Education:

2005.09 - 2011.07   Ph.D. Biomedical Engineering, Academy for Advanced Interdisciplinary studies, Peking University, China

2005.09 - 2011.07   Ph.D. Biomedical Engineering, Academy for Advanced Interdisciplinary studies, Peking University, China


图文展示
ABUIABAEGAAg-5KW0AUonObobjDSATimAg

Qiang Zheng

Position: Associate Professor

Professional Experience:
Assistant Pr
ofessor(2013-2016)

Currently: Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems,Chinese Academy of Science


图文展示
ABUIABAEGAAgjNmV0AUowI_TpAYwugQ4pgY

Jingjing Tian

Position: Assistant Professor
Education:
2009.09 - 2013.07 Bachelor in Bioengineering, College of Life Science, Yantai University.

图文展示(24)
ABUIABACGAAg5e_j0AUolqGnvgYwmwQ4qQY

Jianping Meng

Position: Postdoctor

Education:

2006.9-2010.7   Bachelorin Materials Sciences & Engineering,College of Materials Sciences & Engineering,LiaoNing Technical University

2010.9-2013.7 Master in Materials Sciences& Engineering,Schoolof Engineering and Technology, China University of Geosciences (Beijing)

图文展示
ABUIABACGAAglNKU0AUo5o7R1gQwogI47QI

Kuan Hu

Position: Assistant professor

Education:

2008.09-2012.07 Bachelor inNuclear and Nuclear fuel Engineering, Lanzhou University

2012.09-2017.07, Ph.D in Chemistry, Peking University

2017.07-, Institute of Nanoenergy and Nanosystems, Chinese Academy of Sciences.


图文展示
ABUIABACGAAghfCj0AUo2JOvZDCTBDimBg

Bojing Shi

Position: Postdoctor

Education:
2008.09 - 2012.07 Bachelor in Information Display and Photovoltaic Technology,   College of Optoelectronic Information, University of Electronic Science and Technology of China.

图文展示
ABUIABACGAAggO_j0AUop-z72gUwiAM4uQQ

Ruping Liu

Position: Visiting professor

Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems,Chinese Academy of Sciences;   associate professor,Beijing Institute of Graphic Communication, Beijing 102600


图文展示
ABUIABACGAAgr8KG7AUo6sWQuAUwuAg41Aw

Han Ouyang

Position: Postdoctor

Education:
2010.09 - 2014.06 Bachelor in Materials Physical, Southwest University of Science and Technology.

图文展示
ABUIABAEGAAgpvTtzQUolsLYvAcw7AY45Qg

Rui Shi

Position: Visiting professor

Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems,Chinese Academy of Sciences; associate professor,Beijing Jishuitan Hospital (the Fourth Clinical Medical College of Peking University)/ Beijing Research Institute of Traumatology and Orthopaedics

图文展示
ABUIABACGAAgg-uz0AUo373K4QIwpgQ4kgY

Chaochao Zhao

Position: Postdoctor

Education:

2008.09-2012.07 Bachelor in Chemical Engineering and Technology, Hebei University of Science and Technology

2012.09-2015.07 Master in Chemical Engineering,Hebei University of Science and Technology

2015.09-now   Doctor candidate in Physical Chemistry,Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems   

PhD candidate
图文展示
ABUIABAEGAAg89yV0AUolt6g5QUwjgU4pAc

Luming Zhao

Position: PhD Candidate
Education:
2010.09 - 2014.06 Bachelor in Biomedical Engineering, Huazhong University of Science and Technology.

图文展示
ABUIABACGAAgotuV0AUorbSD0AIwyQQ4wwY

Zhuo Liu

Position: PhD Candidate

Education:

2010.09-2014.07Bachelor in Medical Imaging, College of Information Engineering, Gannan MedicalUniversity

2014.09-2017.07Master in Biomedical Engineering, School of Biological Science and MedicalEngineering, Beihang University


图文展示
ABUIABACGAAgst2V0AUoyNrcxAMwoQM4nwQ

Hu Li

Position: PhD Candidate

Education: 2010.09-2014.06 Bachelor in School of Material Science andEngeering in Tianjin Polytechnic University;

2014.09-,Doctor in School of Biological Science and Medical Engeering in Beihang University


图文展示
ABUIABACGAAghp_v0AUogviAKDD6ATjhAg

Zhe Li

Position: PhD Candidate

Education:

2011.09-2015.07 Bachelor in Chemistry,College of Science, Northeast Forestry University.

2015.09- ,Beijing Institute ofNanoenergy and Nanotechnology, Chinese Academy of Science.


图文展示
ABUIABACGAAghYuW0AUogpOedzCHBDj-BA

Puchuan Tan

Position: PhD Candidate
Education:
2012.09 - 2016.09. Undergraduate   student in Bioengineering, The School of Biological Science and Medical   Engineering, Beihang University.

图文展示
ABUIABAEGAAg3YSW0AUohbLaswQwlgE4yQE

Yang Zou

Position: PhD Candidate
Education:
2012.09-2016.09. Undergraduate   student in Bioengineering, The School of Biological Science and Medical   Engineering, Beihang University.

图文展示(19)
ABUIABACGAAg3enN4AUo0O_-jwUwjgY4uAg

Chan Wang
Position: PhD Candidate
Education:
2012.09 - 2016.09. Wuhan, China university of geosciences
Materials Science and Engineering


图文展示(10)
ABUIABACGAAg0bit2gUoyPKfazDrAjj7Aw

Lingling  Xu

position:PhD Candidate

Education:

2011.09-2015.06 Bachelor in Pharmacy,West China School of Pharmacy,Sichuan University

2015.09-2018.06
master in Pharmacy,West China School of Pharmacy,Sichuan University

ABUIABACGAAgrrS62gUozJaR0AcwrgE46AE

Qi Li

Position: PhD Candidate

Education:

2015.09-2018.06Master of Science in chemistry, School of Chemistry and ChemicalEngineering, Lanzhou University.

2011.09-2015.06Bachelor of Agriculture, School of Agriculture, Sichuan AgriculturalUniversity.

图文展示
ABUIABACGAAgxrLd8gUojs-7kAEwuQU4xQc

Dongjie Jiang

Position: PhD Candidate

Education:

2013.09-2017.06. Bachelor in Light Chemical Engineering(Excellence Program),Zhejiang Sci-Tech University

2017.09-, Master in Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems,Chinese Academy of Sciences

图文展示(22)
ABUIABAEGAAgjsLz3wUorPjs_QUw9wE43gI

GaiYansong

Position: PhD Candidate

Education:

2014.09--2017.06 Master of Chemical engineering, College of Chemistry and Pharmaceutical Sciences,Qingdao Agricultural University.

2018.09--now, Doctor candidate of Chemical engineering, School of Chemistry & ChemicalEngineering, Guangxi University图文展示(15)
ABUIABACGAAgj8796wUoronDVzCmETjcGA

Yuan Yang
Position: PhD Candidate
Education:
2016.09-2010.07 Bachelor in Material Engineer, College of Materials Science and Engineering, Beijing University of Chemical Technology.
2012.09-2016.07 Master in Applied Chemistry, College of Chemical and Environmental Engineering, Shanxi Datong University.

图文展示
ABUIABACGAAgzNnI7wUowefIjwEw4Ag47As

Xuecheng Qu

Position: Master Candidate

Education:

2013.09-2017.06. Bachelor in Electric Engineering and Automative, University of Jinan

2017.09-, Master in Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems,Chinese Academy of Sciences


Master Candidate
图文展示(11)(1)(1)(1)(1)(1)
ABUIABACGAAg99796wUo8_qtaTCvAjiyAw

Sheng yu Chao
Position: Master Candidate

Education:

2014.09-2018.06Bachelor in School of Bioengineering in Dalian University of Technology.

2018.09-,Beijing Institute of Nanoenergy and Nanotechnology, Chinese Academy ofScience.

图文展示(11)
ABUIABACGAAg8Lqt2gUosKCZqwQwmgI4kQM

Xi Han

Position: Master Candidate

Education:

2013.09-2017.07 Bachelorin Polymer materials and Engineering, Shanxi University of Science andTechnology

2018.09- Master in PhysicalChemistry,guangxi University

图文展示(12)(1)(1)
ABUIABACGAAg_tX96wUo8KfnHjC7ATj5AQ

Ying Liu

Position: Master Candidate

Education:

2015.09-2019.06 Bachelor in Schoolof Chemical Engineering and Materials in Tianjin University of Science andTechnology.

2019.09- ,Beijing Institute of Nanoenergyand Nanotechnology, Chinese Academy of Science.

图文展示(12)(2)
ABUIABACGAAg5_SR7AUo2Oj9nAEwigg4zgk

YueShi

Position:Master Candidate (Joint Student)

Education:

2018.09-,Master in Beijing institute of Graphic Communication of Msterial science andtechnology

2014.09-2018.07.Bachelor in Packaging Engineering, Institute of Printing and PackagingEngineering, Beijing Institute of Graphic Communication

图文展示(11)(1)
ABUIABACGAAg0Nn96wUo0MWyyAUwwCA44DA

Yizhu Shan

Position: Master Candidate

Education:

2014.09-2018.06.Bachelor in Pharmacy,Harbin Medical University

2018.09-, Master inBeijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems,Chinese Academy of Sciences

图文展示(12)
ABUIABACGAAguLyt2gUo2K7mpQMwoBU4gCA

Yu Cao

Position: Master Candidate

Education:

2010.09-2014.06.Bachelor in Institute of opto-electronic engineering, Xi`an TechnologicalUniversity

2018.09-, School of Physical Science andTechnology,Guangxi University

图文展示(12)(1)
ABUIABACGAAgzr_t2gUo1tuqwgEwpQE44AE

Ruizeng Luo

Position: Master Candidate

Education:

2013.09-2018.06. Bachelor in Clinical medicine, Wuhan University

2018.19-,Master Candidatein Organic chemistry, Guangxi University

图文展示(11)(1)(1)(1)(1)
ABUIABACGAAgq9P96wUo4uObggEwuAg4oAs

Xi Cui
Position:
Master Candidate
Education:
2015.09-2019.06.Undergraduate in school of Life and Science in Jilin University.

2018.09-, Master inBeijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems,Chinese Academy of Sciences

图文展示(11)(1)(1)(1)
ABUIABACGAAgjsTz3wUoztHbxQEw4go4-w8

Yuan Bai
Position:
Master Candidate
Education:
2014.09-2018.07 .Bachelor in Chemistry, College of Chemistry , Chongqing Normal University  
2018.09-.Master Candidate in Organic chemistry, Guangxi University

Former Group Members
图文展示
ABUIABACGAAg45KW0AUo3dGOgQEwgwY4zAg

Xinxin Wang

Professional Experience:
Assistant Professor(2013-2016)

Currently:

Assistant Professor at Beijing Normal University


图文展示
ABUIABAEGAAgqZOW0AUoms7B4QYwlgE45gE

Ling Yan

Education:
Master (2013-2016)

Currently:

Business Manager at Bank of China


图文展示
ABUIABACGAAgm5OW0AUouPLXnwMwlgE45gE

Yiming Jin

Education:
Master (2013-2016)

Currently:

PhD Candidate at Helmholtz Association


图文展示
ABUIABAEGAAgu4OW0AUo4OuH3QUwpwQ48wU

Wei Xu

Position:

PhD (Joint Graduate Student)
Education:
2014. 09 - Master in University of Science & Technology Beijing, USTB

图文展示
ABUIABACGAAguYGW0AUo8I3skwUwyAU4tgc

Huaying Wang

Position: Master

Education: 2009.8.27-2013.06.21Bioengineering,

College of Life Science,Yantai University

2015.09.01Beijing Institute of Nanoenergy andNanosystems,Chinese Academy of Sciences


图文展示(14)
ABUIABACGAAg-cWt2gUo7dypVzCZATjYAQ

Xiuyan Li

Position: Master (Joint Student)

Education:

2016.09-, Master inBeijing institute of Graphic Communication of Msterial science and technology

2012.09-2016.09. Bachelor in Packaging Engineering, The School ofInstitute of printing, Qufu Normal University.

图文展示(2)
ABUIABACGAAgpvq-0wUo4veYgAIwpgE4_gE

Chunjiao Liu

Position: PhD Candidate

Education: 2006.09-2010.06Bachelor in School of college of chemistry and pharmcy in Northwest Agriculture & Forestry University;

2010.09-2013.06,Master in School of College of Chemistry and Chemical Engineering in LanZhouUniversity;

2017.09-,Doctor candidate in China Academy of Engineering Physics, Institute of FluidPhysics and Research Center of Laser Fusion


图文展示(9)
ABUIABACGAAgqK6t2gUo7tmrWDDgCzikDw

Yongshan Niu

Education:

2007.09-2011.06 Bachelor in MaterialsScience and Engineering, Zhengzhou University

2011.08-2014.06 Master in BiomedicalEngineering, Beihang University

Currently:

Patent examiner, Patent Examination cooperation Hubei Center of The PatentOffice, SIPO

图文展示
ABUIABACGAAgr5OW0AUo1NqEiQcwnAE45gE

Wen Jiang

Education:

PhD (2013-2016)

Currently:  

Postdocsat at BINN of CAS


图文展示
ABUIABACGAAgwpKW0AUoiqHdsQMwzQk4uQ0

Yalan Zhang

Education:
Master(2013-2016)

Currently:

Clinical Specialist at Boston Scientific Corporation


图文展示
ABUIABAEGAAgloSW0AUowLZhMOEDOLsF

Ming Li

Position:

Master (Joint Graduate Student)
Education:
2014.09- ,Master in University of Science & Technology Beijing, USTB


图文展示
ABUIABACGAAgyo2W0AUo-f3s3gcw8gE4uQI

Xiao Zhang

Position: Master (Joint Student)

Education:

2012.09-2016.06. Bachelor in Material Chemistry,School of Materials Science and Engineering, ShandongUniversity of Science and Technology.

2016.09- Master in Biomedical Engineering,School of Biological Science and Medical Engineering, Beihang University.


图文展示(11)(1)(1)
ABUIABACGAAgwt_X4QUooNXWkQIwwAc4gAo

Yicong Ma

Position: Visiting Student

Education:

2011.09-2015.06 Bachelor in Bioengineering, College of Chemical Engineering, Nanjing Forestry University;
2015.09-2018.06 Master in Biochemical engineering, College of Chemical Engineering, Nanjing Forestry University

图文展示(13)(1)
ABUIABACGAAgisGt2gUokMmhrwUwqAE47wE

Jingwen Liao

Position: Master Candidate

Education:

2013.09-2017.06Bachelor in School of thermal Engineering in North China University of WaterResources and Electric Power;

2017.09-,Master in Renewable Energy in Shanghai University of ElectricPower

Tower-C, Techart Plaza, No. 30 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing
Nanoenergy and Biosystem lab@binn.cas
+86-010-8285 4762
Copyright © Zhou Li, Han Ouyang, Xuecheng Qu