Nanoenergy and Biosystem Lab

Faculty and Postdocs

Faculty and Postdocs

副标题

Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems, Chinese Academy of Sciences
图文展示
ABUIABACGAAgufTtzQUo3LaK-AUwgAc4iQk

Hongqing Feng

Position: Associate Professor

Education:

2005.09 - 2011.07   Ph.D. Biomedical Engineering, Academy for Advanced Interdisciplinary studies, Peking University, China

图文展示
ABUIABAEGAAg-5KW0AUonObobjDSATimAg

Qiang Zheng

Position: Associate Professor

Professional Experience:
Assistant Pr
ofessor(2013-2016)

Currently: Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems,Chinese Academy of Science


图文展示
ABUIABAEGAAgjNmV0AUowI_TpAYwugQ4pgY

Jingjing Tian

Position: Assistant Professor
Education:
2013.09-2018.07, Ph.D in Institute of Nanoenergy and Nanosystems, Chinese Academy of Sciences.
2018.09-now, Peking Union Medical College Hospital, Peking Union Medical College and Chinese Academy of Medical Sciences

图文展示(24)
ABUIABACGAAg5e_j0AUolqGnvgYwmwQ4qQY

Jianping Meng

Position: Associate Professor

Education:

2006.9-2010.7   Bachelorin Materials Sciences & Engineering,College of Materials Sciences & Engineering,LiaoNing Technical University

2010.9-2013.7 Master in Materials Sciences& Engineering,Schoolof Engineering and Technology, China University of Geosciences (Beijing)

图文展示
ABUIABACGAAglNKU0AUo5o7R1gQwogI47QI

Kuan Hu

Position: Assistant professor

Education:

2008.09-2012.07 Bachelor inNuclear and Nuclear fuel Engineering, Lanzhou University

2012.09-2017.07, Ph.D in Chemistry, Peking University

2017.07-, Institute of Nanoenergy and Nanosystems, Chinese Academy of Sciences.


图文展示
ABUIABACGAAgpPeAgwYowqHcXzCBAziIBA

Bojing Shi

Position: Visiting professor

Education:
Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems, Chinese Academy of Sciences;
Associate professor, Beijing Advanced Innovation Centre for Biomedical Engineering, Beihang University

图文展示
ABUIABACGAAggO_j0AUop-z72gUwiAM4uQQ

Ruping Liu

Position: Visiting professor

Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems,Chinese Academy of Sciences;   associate professor,Beijing Institute of Graphic Communication, Beijing 102600


图文展示
ABUIABACGAAg_-OAgwYo8JS__Acw9wI4iAQ

Han Ouyang

Position: Postdoctor

Education:
2010.09 - 2014.06 Bachelor in Materials Physical, Southwest University of Science and Technology.

图文展示
ABUIABAEGAAgpvTtzQUolsLYvAcw7AY45Qg

Rui Shi

Position: Visiting professor

Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems,Chinese Academy of Sciences; associate professor,Beijing Jishuitan Hospital (the Fourth Clinical Medical College of Peking University)/ Beijing Research Institute of Traumatology and Orthopaedics

图文展示
ABUIABACGAAgg-uz0AUo373K4QIwpgQ4kgY

Chaochao Zhao

Position: Postdoctor

Education:

2008.09-2012.07 Bachelor in Chemical Engineering and Technology, Hebei University of Science and Technology

2012.09-2015.07 Master in Chemical Engineering,Hebei University of Science and Technology

2015.09-now   Doctor candidate in Physical Chemistry,Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems   

图文展示
ABUIABACGAAgntuBgwYo8tThtgMwgQM4iAQ

Zhuo Liu

Position: Postdoctor

Education:

2017.09-2020.06 Ph.D. in Biomedical Engineering, School of Biological Science and Medical Engineering, Beihang University,China


图文展示
ABUIABACGAAgwJGFgwYo1qL_bTCBAziIBA

Zhe Li

Position: Postdoctor

Education:

2011.09-2015.07 Bachelor inChemistry,College of Science, Northeast Forestry University.

2015.09-2020.07 Beijing InstituteofNanoenergy and Nanotechnology, Chinese Academy of Science.图文展示
ABUIABAEGAAg89yV0AUolt6g5QUwjgU4pAc

Luming Zhao

Position: Postdoctor

Education:
2010.09 - 2014.06 Bachelor in Biomedical Engineering, Huazhong University of Science and Technology.

图文展示(30)
ABUIABAEGAAg89yV0AUolt6g5QUwjgU4pAc

Hongyu Meng

Position: Assistant Researcher

Education:

2006.9-2010.7, 2011.9-2014.7 B.S. in Bio-functionalMaterials, M.S. in Biochemical Engineering, Beijing University of ChemicalTechnology.

2016.9-2019.7 Ph.D. in Polymer Chemistryand Physics, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences.

2014.7-2016.8, 2019.7-now Chinese Academyof Sciences.图文展示(29)
ABUIABACGAAgwN6BgwYotPjGmAEwgQM4iAQ

Yuxiang Wu

Position: Visiting professor

Education:
2002.09 - 2006.06   Bachelor in Biomedical Engineering, Huazhong University of Science and Technology.
2006.09 - 2011.06   Ph.D. in Biomedical Engineering,   Huazhong University of Science and Technology.

2020- Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems, Chinese Academy of Sciences; Associate Professor, Jianghan University

PhD candidate
图文展示
ABUIABACGAAghYuW0AUogpOedzCHBDj-BA

Puchuan Tan

Position: PhD Candidate
Education:
2012.09 - 2016.09. Undergraduate student in Bioengineering, The School of Biological Science and Medical   Engineering, Beihang University.

图文展示
ABUIABACGAAgwfOAgwYoqK3JGTCBAziIBA

Yang Zou

Position: PhD Candidate
Education:
2012.09-2016.09. Undergraduate student in Bioengineering, The School of Biological Science and Medical   Engineering, Beihang University.

图文展示(19)
ABUIABACGAAg3enN4AUo0O_-jwUwjgY4uAg

Chan Wang
Position: PhD Candidate
Education:
2012.09 - 2016.09. Wuhan, China university of geosciences
Materials Science and Engineering


图文展示(10)
ABUIABACGAAg0bit2gUoyPKfazDrAjj7Aw

Lingling   Xu

position:PhD Candidate

Education:

2011.09-2015.06 Bachelor in Pharmacy, West China School of Pharmacy,Sichuan University

2015.09-2018.06
master in Pharmacy, West China School of Pharmacy, Sichuan University

ABUIABACGAAgsrOCgwYotaqg8AEwgQM4iAQ

Qi Li

Position: PhD Candidate

Education:

2015.09-2018.06 Master of Science in chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Lanzhou University.

2011.09-2015.06 Bachelor of Agriculture, School of Agriculture, Sichuan AgriculturalUniversity.

图文展示(11)(1)(1)(1)(1)(2)(2)(2)
ABUIABACGAAgq9P96wUo4uObggEwuAg4oAs

Xuecheng Qu

Position: PhD Candidate

Education:

2013.09-2017.06. Bachelor in Electric Engineering and Automative, University of Jinan

2017.09-, Master in Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems,Chinese Academy of Sciences


图文展示(11)(1)(1)(1)(1)(2)(2)(2)(1)
ABUIABACGAAgq9P96wUo4uObggEwuAg4oAs

Weiyi Zhang

Position: Joint PhD Candidate

Education:

2009.09-2013.06 Bachelor of Engineering in Microelectronics, Soochow University
2013.09-2016.01 Master of Engineering in Microelectronics and Solid State Electronics, Tianjin University

2016.09- School of Microelectronics, Tianjin University


图文展示(11)(1)(1)(1)(1)(1)
ABUIABACGAAg99796wUo8_qtaTCvAjiyAw

Sheng yu Chao
Position: PhD Candidate

Education:

2014.09-2018.06 Bachelor in School of Bioengineering in Dalian University of Technology.

2018.09-, Beijing Institute of Nanoenergy and Nanotechnology, Chinese Academy ofScience.

图文展示(11)(1)(1)(1)(1)(2)(2)(2)(1)
ABUIABACGAAgq9P96wUo4uObggEwuAg4oAs

Jianying Ji

Position: PhD Candidate

Education:

2013.09-2017.07 Chemistry of Materials, College of Chemistry and Chemical Engineering, Qufu Normal University.

2017.09-2020.07 Master in Chemistry and Physics of Polymers,   College of Materials Science and Engineering, Guilin University of Technology


图文展示
ABUIABACGAAgxrLd8gUojs-7kAEwuQU4xQc

Dongjie Jiang

Position: PhD Candidate

Education:

2013.09-2017.06. Bachelor in Light Chemical Engineering(Excellence Program),Zhejiang Sci-Tech University

2017.09-, Master in Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems,Chinese Academy of Sciences

图文展示(22)
ABUIABACGAAg1NuBgwYouIbGlwQwgQM4iAQ

GaiYansong

Position: PhD Candidate

Education:

2014.09--2017.06 Master of Chemical engineering, College of Chemistry and Pharmaceutical Sciences, Qingdao Agricultural University.

2018.09--now, Doctor candidate of Chemical engineering, School of Chemistry & ChemicalEngineering, Guangxi University图文展示(15)
ABUIABACGAAgqoSBgwYoifartgcwgQM4iAQ

Yuan Yang
Position: PhD Candidate
Education:
2016.09-2019.07 Master in Material Engineer, College of Materials Science and Engineering, Beijing University of Chemical Technology.
2012.09-2016.07 Bachelor in Applied Chemistry, College of Chemical and Environmental Engineering, Shanxi Datong University.

图文展示(15)(4)
ABUIABACGAAgweGD-QUolILkswYwpAM4sAQ

Jiangtao Xue
Position: PhD Candidate
Education:
2012.09-2016.06. Bachelor in School of Aerospace Engineering in Beijing Insitute of Technology.
2017.09-2020.06. Master in College of Mechanical Engineering and Applied Electronics Technology in Beijing University of Technology.

图文展示(15)(4)(1)
ABUIABACGAAg3PKF-QUokLKk4AEw-AM44QU

Zhuo Xiang
Position: PhD Candidate
Education:

2015.09-2018.06 Masterof Medicine in Pharmacology, School of Medicine, Nanchang University.

2011.09-2015.06 Bachelorof Medicine in Pharmacy, School of Pharmacy, Hubei University of ChineseMedicine.

图文展示(11)(1)
ABUIABACGAAggZ2BgwYo5deO_Acwxg84gBU

Yizhu Shan

Position: PhD Candidate

Education:

2014.09-2018.06. Bachelor in Pharmacy, Harbin Medical University

2018.09-, Master inBeijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems, Chinese Academy of Sciences

Master Candidate
图文展示(11)
ABUIABACGAAg67OCgwYozsL80wMwgQM4iAQ

Xi Han

Position: Master Candidate

Education:

2013.09-2017.07 Bachelorin Polymer materials and Engineering, Shanxi University of Science and Technology

2018.09- Master in Physical Chemistry, guangxi University

图文展示(12)(1)(1)
ABUIABACGAAg_tX96wUo8KfnHjC7ATj5AQ

Ying Liu

Position: Master Candidate

Education:

2015.09-2019.06 Bachelor in Schoolof Chemical Engineering and Materials in Tianjin University of Science and Technology.

2019.09- ,Beijing Institute of Nanoenergyand Nanotechnology, Chinese Academy of Science.

图文展示(12)(2)
ABUIABACGAAg5_SR7AUo2Oj9nAEwigg4zgk

YueShi

Position:Master Candidate (Joint Student)

Education:

2018.09-, Master in Beijing institute of Graphic Communication of Msterial science and technology

2014.09-2018.07. Bachelor in Packaging Engineering, Institute of Printing and Packaging Engineering, Beijing Institute of Graphic Communication

图文展示(12)(2)(1)
ABUIABACGAAg5_SR7AUo2Oj9nAEwigg4zgk

Yuan Bai
Position:
Master Candidate
Education:
2014.09-2018.07 .Bachelor in Chemistry, College of Chemistry , Chongqing Normal University   
2018.09-.Master Candidate in Organic chemistry, Guangxi University

图文展示(12)(2)(1)(3)
ABUIABACGAAg5_SR7AUo2Oj9nAEwigg4zgk

Minxing Du
Position:
Master Candidate
Education:
2015.09-2019.06 Bachelor in material forming and control engineering bachelor degree, Harbin University of Science and Technology rongcheng Campus
2019.09-Master in Materials Engineering, Guangxi University

图文展示(12)(2)(1)(3)(1)
ABUIABACGAAg5_SR7AUo2Oj9nAEwigg4zgk

Tong Li
Position:
Master Candidate
Education:

2015.9-2019.6   Bachelor in Bioengineering, China University of Mining and Technology.

2019.09-,Master Candidate in Organicchemistry, Guangxi University

图文展示(11)(1)(1)(1)(1)(2)(2)
ABUIABACGAAgq9P96wUo4uObggEwuAg4oAs

Wei Sun

Position: Master Candidate
Education:

2014.09-2018.07, Bachelor in Aircraft Manufacturing Engineering from Northwestern Polytechnical University

2020.09-, Master in Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems, Chinese Academy of Sciences


图文展示(12)(2)(1)(3)(1)(1)(1)(1)
ABUIABACGAAg5_SR7AUo2Oj9nAEwigg4zgk

Sehrish Noreen
Position: Master candidate. 2018-Present
Education:
BSc (Hons) in Agriculture & Environmental Sciences(2011-15) from The Islamia University Bahawalpur, Pakistan.
Currently doing masters in Nanoscience & nanotechnology from BINN, NCNST, CAS, China.

图文展示(12)
ABUIABACGAAguLyt2gUo2K7mpQMwoBU4gCA

Yu Cao

Position: Master Candidate

Education:

2010.09-2014.06. Bachelor in Institute of opto-electronic engineering, Xi`an Technological University

2018.09-, School of Physical Science and Technology, Guangxi University

图文展示(12)(1)
ABUIABACGAAgzr_t2gUo1tuqwgEwpQE44AE

Ruizeng Luo

Position: Master Candidate

Education:

2013.09-2018.06. Bachelor in Clinical medicine, Wuhan University

2018.19-, Master Candidatein Organic chemistry, Guangxi University

图文展示(11)(1)(1)(1)(1)
ABUIABACGAAgq9P96wUo4uObggEwuAg4oAs

Xi Cui
Position:
Master Candidate
Education:
2015.09-2019.06. Undergraduate in school of Life and Science in Jilin University.

2018.09-, Master in Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems, Chinese Academy of Sciences

图文展示(11)(1)(1)(1)(1)(2)
ABUIABACGAAgq9P96wUo4uObggEwuAg4oAs

Jieyu Dai

Position: Master Candidate
Education:
2014.09-2018.06 Bachelor in Materials Science and Engineering, Xiamen University
2019.06-, Master in Organic Chemistry, Guangxi University

图文展示(11)(1)(1)(1)(1)(2)(2)(1)
ABUIABACGAAgq9P96wUo4uObggEwuAg4oAs

Engui Wang

Position: Master Candidate
Education:
2015.09-2019.06   Bachelor of Materials Chemistry and Engineering, Ningbo University of Technology
2019.09-, School of Resources, Environment and Materials, Guangxi University

图文展示(12)(2)(1)(3)(1)(1)
ABUIABACGAAg5_SR7AUo2Oj9nAEwigg4zgk

Jing Huang
Position:
Master Candidate
Education:

2014.09-2018.07. Bachelor in Pharmaceutical Sciences at Zhengzhou University.
2018.09-. Master Candidate in Organic chemistry, Guangxi University

图文展示(12)(2)(1)(3)(1)(1)(1)
ABUIABACGAAg5_SR7AUo2Oj9nAEwigg4zgk

Yu Sun
Position:
Master Candidate
Education:

2014.09-2019.06   Bachelor in Clinical Medicine, Anhui Medical University.

2019.09-   Master in Department of Neurovascular Surgery, The Third Medical Centre, Chinese PLA General Hospital, Beijing

Former Group Members
图文展示
ABUIABACGAAgst2V0AUoyNrcxAMwoQM4nwQ

Hu Li

Position: PhD

Education: 2010.09-2014.06 Bachelor in School of Material Science and Engeering in Tianjin Polytechnic University;

2014.09-,Doctor in School of Biological Science and Medical Engeering in Beihang University


图文展示
ABUIABACGAAg45KW0AUo3dGOgQEwgwY4zAg

Xinxin Wang

Professional Experience:
Assistant Professor(2013-2016)

Currently:

Assistant Professor at Beijing Normal University


图文展示
ABUIABAEGAAgqZOW0AUoms7B4QYwlgE45gE

Ling Yan

Education:
Master (2013-2016)

Currently:

Business Manager at Bank of China


图文展示
ABUIABACGAAgm5OW0AUouPLXnwMwlgE45gE

Yiming Jin

Education:
Master (2013-2016)

Currently:

PhD Candidate at Helmholtz Association


图文展示
ABUIABAEGAAgu4OW0AUo4OuH3QUwpwQ48wU

Wei Xu

Position:

PhD (Joint Graduate Student)
Education:
2014. 09 - Master in University of Science & Technology Beijing, USTB

图文展示
ABUIABACGAAguYGW0AUo8I3skwUwyAU4tgc

Huaying Wang

Position: Master

Education: 2009.8.27-2013.06.21Bioengineering,

College of Life Science,Yantai University

2015.09.01Beijing Institute of Nanoenergy andNanosystems,Chinese Academy of Sciences


图文展示(14)
ABUIABACGAAg-cWt2gUo7dypVzCZATjYAQ

Xiuyan Li

Position: Master (Joint Student)

Education:

2016.09-, Master in Beijing institute of Graphic Communication of Msterial science and technology

2012.09-2016.09. Bachelor in Packaging Engineering, The School of Institute of printing, Qufu Normal University.

图文展示(2)
ABUIABACGAAgpvq-0wUo4veYgAIwpgE4_gE

Chunjiao Liu

Position: PhD Candidate

Education: 2006.09-2010.06 Bachelor in School of college of chemistry and pharmcy in Northwest Agriculture & Forestry University;

2010.09-2013.06, Master in School of College of Chemistry and Chemical Engineering in LanZhou University;

2017.09-, Doctor candidate in China Academy of Engineering Physics, Institute of FluidPhysics and Research Center of Laser Fusion


图文展示(9)
ABUIABACGAAgqK6t2gUo7tmrWDDgCzikDw

Yongshan Niu

Education:

2007.09-2011.06 Bachelor in Materials Science and Engineering, Zhengzhou University

2011.08-2014.06 Master in Biomedical Engineering, Beihang University

Currently:

Patent examiner, Patent Examination cooperation Hubei Center of The PatentOffice, SIPO

图文展示
ABUIABACGAAgr5OW0AUo1NqEiQcwnAE45gE

Wen Jiang

Education:

PhD (2013-2016)

Currently:  

Postdocsat at BINN of CAS


图文展示
ABUIABACGAAgwpKW0AUoiqHdsQMwzQk4uQ0

Yalan Zhang

Education:
Master(2013-2016)

Currently:

Clinical Specialist at Boston Scientific Corporation


图文展示
ABUIABAEGAAgloSW0AUowLZhMOEDOLsF

Ming Li

Position:

Master (Joint Graduate Student)
Education:
2014.09- ,Master in University of Science & Technology Beijing, USTB


图文展示
ABUIABACGAAgyo2W0AUo-f3s3gcw8gE4uQI

Xiao Zhang

Position: Master (Joint Student)

Education:

2012.09-2016.06. Bachelor in Material Chemistry,School of Materials Science and Engineering, ShandongUniversity of Science and Technology.

2016.09- Master in Biomedical Engineering,School of Biological Science and Medical Engineering, Beihang University.


图文展示(11)(1)(1)
ABUIABACGAAgwt_X4QUooNXWkQIwwAc4gAo

Yicong Ma

Position: Visiting Student

Education:

2011.09-2015.06 Bachelor in Bioengineering, College of Chemical Engineering, Nanjing Forestry University;
2015.09-2018.06 Master in Biochemical engineering, College of Chemical Engineering, Nanjing Forestry University

图文展示(13)(1)
ABUIABACGAAgisGt2gUokMmhrwUwqAE47wE

Jingwen Liao

Position: Master Candidate

Education:

2013.09-2017.06 Bachelor in School of thermal Engineering in North China University of WaterResources and Electric Power;

2017.09-, Master in Renewable Energy in Shanghai University of ElectricPower

Yard 8, Yangyandong 1st Road, Yanqi Development Zone, Yanqi Town, Huairou District, Beijing
Nanoenergy and Biosystem lab@binn.cas
+86-010-8285 4762
Copyright © Zhou Li,  Xuecheng Qu, Han Ouyang